Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας. Πρόσληψη μίας καθαρίστριας.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αίγινας (Αύξ. αριθ.  Απόφασης 12 /2016) θα προβεί στην πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας/στή για καθαρισμό έξι (6) αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας ,για το διάστημα από 11/9/2016 έως και 30/6/2017 και με  αποδοχές που υπολογίζονται βάσει αιθουσών που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(Φορέας Χρηματοδότησης).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ :

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.

-Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

-Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Να  είναι  απόφοιτοι  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης   (κατ ελάχιστον)


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ


  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800


       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα   

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

 

       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδες

50

100

150

200

250

….

 

        7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

κατηγορία ΔΕ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

μονάδες

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

 

       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Αίτηση

 -Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.


ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

-Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

-Απολυτήριος τίτλος  σπουδών υποχρεωτικής (κατ’ ελάχιστον)  εκπαίδευσης( Για  τους  αλλοδαπούς  επίσημα μεταφρασμένο  από  Αρμόδια προς  τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών  , το οποίο    δύναται  να προσκομιστεί  το αργότερο  έως   της ημερομηνία   υπογραφής   της  σχετικής  σύμβασης  έργου).

-Ασφαλιστικό Βιογραφικό για την εμπειρία.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός εκ  των ανωτέρω  δικαιολογητικών  καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη

(Η Σ.Ε. κατά την κρίση της μπορεί και ζητήσει και συμπληρωματικά δικαιολογητικά)


Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:


1.Χρόνος Ανεργίας –

2 ή 3.Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας –

4.Ανήλικα τέκνα –

5 ή 6.Γονέας η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας –

7.Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών για την κατηγορία ΔΕ –

8.Εμπειρία:


  • Θέτει ως προθεσμία για υποβολή αιτήσεων επτά (7) εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα διαδικτυακής ανάρτησης της απόφασης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

  • Οι αιτήσεις με το συνοδευτικό φάκελο δικαιολογητικών θα κατατίθενται στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο  Αίγινας.(κ. Μπόγρη Ειρήνη και ώρα 12:00 -13:30)

Τελευταία μέρα κατάθεσης ορίζεται η Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:30


Ο Πρόεδρος της ΣΕΠΕΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΘΗ-ΣΑΛΠΕΑ