Η γνωμοδότηση της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας σχετικά με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη θέση "Αμυγδάλα", για την ίδρυση ιδιωτικού οικισμού.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ                                    ΑΙΓΙΝΑ 21/1/2015
ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ  
ΑΡΙΘ.   ΑΠΟΦ.  1/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΉΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ( ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ )  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΙΔΡΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2ΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΔΙΚΑΣ “
Σήμερα     20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2015            και ώρα   5 ΜΜ    συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας   ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010
ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΜΑΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , ΜΑΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ      ΟΥΔΕΙΣ
Ο πρόεδρος Τ. Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Αμάφης μετά την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης . Χρέη πρακτικογράφου ασκεί ο Δημοτικός  Υπάλληλος κ. Γιώργος Καλοκέντης μετά την    απόφαση Δημάρχου Αίγινας
ΘΕΜΑ 1. ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ   ΔΙΆΤΑΞΗΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΉΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ( ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ )  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΙΔΡΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2ΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΔΙΚΑΣ “
Ο πρόεδρος εισηγείται το παραπάνω θέμα .    αναφέρεται στο ιστορικό του έργου  που αφορά  την ίδρυση  ιδιωτικού οικισμού στην περιοχή Αμυγδάλα της Τοπ. Κοινότητας Πέρδικας το οποίο έχει υπαχθεί σε καθεστώς ιδιωτικής πολεοδόμησης  και έχει λάβει ήδη έγκριση  πολεοδομικής μελέτης με αριθ. ΦΕΚ 752/Δ/2-12-95.
Επίσης  αναφέρεται στην  από 29/9/2014 εισήγηση του τμήματος περιβάλλοντος / Δ/νση περιβάλλοντος, της περιφέρειας Αττικής η οποία έχει διαβιβαστεί με αριθ. πρωτ  53188/14 στο περιφερειακό   Συμβούλιο Αττικής και στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής /τμήμα περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού .
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση για το παραπάνω θέμα  
Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία  αποφασίζει
Εκφράζει θετική γνώμη για την υλοποίηση  του παραπάνω έργου  με την προυπόθεση  της αυστηρής  τήρησης όλων των  μέτρων  όπως αυτά  προβλέπονται και καθορίζονται στην εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της περιφέρειας Αττικής  και αφορούν την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη διαχείριση και προστασία υδάτων, τα μέτρα προστασίας εδάφους και υδάτινων πόρων της περιοχής, τα μέτρα προστασίας της χλωρίδας και πανίδας, όπως και  της προστασίας του ιδιαίτερου  ιστορικού και παραδοσιακού περιβάλλοντος της Τοπικής Κοινότητας και του νησιού της Αίγινας γενικότερα
Επίσης το τοπικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία  συμφωνεί ότι η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής , θα δημιουργήσει προσωρινές κατά την φάση της υλοποίησης  αλλά και μόνιμες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα αλλά και αυτή  του νησιού της Αίγινας
Υπέρ της διατύπωσης θετικής γνώμης ψήφισαν οι Τοπικοί  Σύμβουλοι :
Αμάφης     Αναστάσιος  Πρόεδρος
Μούρτζης   Παναγιώτης Μέλος
Ο Τοπικός Σύμβουλός  Μαρτής Μιχαήλ εδήλωσε  :   Παρών
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜΑΦΗΣ                                                            ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                                                 ΜΑΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΙΓΙΝΑ 21/1/2015
                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΑΜΑΦΗΣ