Ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης ανέργων. Το πρόγραμμα της ημερίδας.

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ», που υλοποιείται από την  Αναπτυξιακή Σύμπραξη  «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με κωδικό MIS 464668.
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο «ΔΑΝΑΗ»
15.30 – 16.00
Προσέλευση – Εγγραφές
16.00  – 16.10
Χαιρετισμοί:
Κος Γεώργιος Σκαλτσιώτης Πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Αίγινας
16:10 – 17:30
Θέματα συζήτησης:
•Ενέργειες εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας των Πράξεων ως προς την τοποθέτηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας
•Ανταλλαγή καλών πρακτικών στην αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης των Πράξεων και της λειτουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
•∆ιάχυση καλών πρακτικών κατά την υλοποίηση των δράσεων
•Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
•Σύνταξη Βιογραφικού
17.30 –  17.45
Διάλλειμα
17.45 –  20.00
Διοργάνωση εργαστηρίων συνεργασίας επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων/ανέργων  
 
Η Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»,  υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» ( ΤΟΠΣΑ ) του Άξονα Προτεραιότητας 08: «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).