Δημοτικές Εκλογές 2023

Έως την 31η Αυγούστου η δήλωση των συνδυασμών από τους υποψηφίους δημάρχους. Αρκετές διατάξεις για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στον ν.5046/2023, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 29 Ιουλίου 2023.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 29 Ιουλίου 2023 ο ν. 5046/2023, ο οποίος στο Μέρος Γ'  περιλαμβάνει Επείγουσες Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ν. 4804/2021
Άρθρο 7
Προσδιορισμός εκλογικών περιφερειών Αντικατάσταση περ. β) άρθρου 12 ν. 4804/2021

Η περ. β) του άρθρου 12 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) αντικαθίσταται και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12 Εκλογικές περιφέρειες

Ως εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων ορίζονται:

α) η δημοτική ενότητα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και

β) οι δημοτικές ενότητες του άρθρου 84 του παρόντος.».

Άρθρο 8
Αρμόδιο δικαστήριο Αντικατάσταση άρθρου 14 ν. 4804/2021

Το άρθρο 14 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14 Αρμόδιο δικαστήριο

Αρμόδιο για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 15 και επόμενα είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος δήμος.».

Άρθρο 9
Διευκρίνιση ως προς την ποσόστωση υποψηφίων γυναικών Εναρμόνιση κωλυμάτων εκλογιμότητας με κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων βάσει του Ποινικού Κώδικα Επικύρωση με υπεύθυνη δήλωση της υποψηφιότητας πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. Μη επέλευση ακυρότητας του συνδυασμού σε περίπτωση μη υποβολής ατομικού ηλεκτρονικού παραβόλου υποψηφίου που δεν ανακηρύσσεται Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4804/2021

Στο άρθρο 15 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 προστίθεται τέταρτο εδάφιο, β) στο πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 2 οι λέξεις «των συμβούλων δημοτικής κοινότητας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εξαιρουμένων των υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων έως και διακοσίων (200) κατοίκων», γ) στην παρ. 7: γα) η λέξη «υπέχει» αντικαθίσταται από τη λέξη «επέχει», γβ) στην περ. β’ οι λέξεις

«των πολιτικών του δικαιωμάτων και», αντικαθίστανται από τις λέξεις «του δικαιώματος του εκλέγειν,», γγ) στην περ. γ’ διαγράφονται οι λέξεις «και ασυμβίβαστα», γδ) ροστίθενται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, δ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10: δα) μετά από τις λέξεις «της παρ. 6», προστίθεται η φράση «ή το προβλεπόμενο στην περ. β) της παρ. 6 ηλεκτρονικό παράβολο, όταν αυτό εκδίδεται ατομικά από τον υποψήφιο,», δβ) η λέξη «βεβαιωθεί» αντικαθίσταται από τη λέξη «βεβαιώνεται», ε) στην παρ. 11 προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15 Κατάρτιση συνδυασμών Υποβολή υποψηφιοτήτων

1. Η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και για ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

2. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:

α) Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

β) Για τους υποψήφιους προέδρους και συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και εξαιρουμένων των υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων έως και διακοσίων (200) κατοίκων. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος για περισσότερα του ενός (1) αξιώματα των δήμων ή των περιφερειών.

4. Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 32 έως 34 αυτού, η

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), από τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης του υποψήφιου δημάρχου. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 16.

5. Στη δήλωση καταχωρίζονται, για κάθε συνδυασμό, το όνομα και το έμβλημά του, εφόσον αυτό υπάρχει.

6. Στη δήλωση, για κάθε υποψήφιο: α) Καταχωρίζονται: αα) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου ή προέδρου δημοτικής κοινότητας, καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

αβ) Η εκλογική περιφέρεια ή η δημοτική κοινότητα στην οποία είναι υποψήφιος.

β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής κοινότητας και πρόεδρος δημοτικής κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου ποσό διακοσίων (200), πενήντα (50), δέκα (10) ή δέκα (10) ευρώ, αντίστοιχα. Το ηλεκτρονικό παράβολο εκδίδεται είτε ατομικά ανά υποψήφιο είτε για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού.

7. Κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για κάθε έννομη συνέπεια, με την οποία δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια ή δημοτική κοινότητα,

β) δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του

άρθρου 10. Σε περίπτωση μη επικύρωσης της υποψηφιότητας,

ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Όσον αφορά στους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 περί εκλογής βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και για όσα προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 (Α’ 121). Η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης για όλα τα παραπάνω για κάθε έννομη συνέπεια. Κατ’

εξαίρεση, αντί για την επικύρωση από τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), σχετικά με την αποδοχή της υποψηφιότητας και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας.

8. Στη δήλωση των συνδυασμών: α) Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως

όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139).

β) Eπιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του ονόματος ή του επωνύμου του υποψηφίου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύμου, όπως κάθε είδους επαγγελματική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή θεωρείται μη γενόμενη και ο υποψήφιος ανακηρύσσεται από το δικαστήριο μόνο με τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία. Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο του ή της συζύγου, του συμβιούντος ή της συμβιούσης. Γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα με το επώνυμο του συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό, είτε του συζύγου, είτε μόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση μόνο του συζυγικού επωνύμου, αντί του πατρωνύμου τίθεται το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή, συντετμημένα, «συζ.».

9. Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος.

10. Αν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν καταχωριστούν για κάποιον υποψήφιο τα στοιχεία των υποπερ. αα) και αβ) της περ. α) της παρ. 6, ή το προβλεπόμενο στην περ. β) της παρ. 6 ηλεκτρονικό παράβολο, όταν αυτό εκδίδεται ατομικά από τον υποψήφιο, ή αν από τη διασταύρωση των στοιχείων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) δεν βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 9, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από το «Μητρώο Πολιτών».

11. Η δήλωση του συνδυασμού είναι απαράδεκτη, αν βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ότι αυτή:

α) δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των παρ. 1 και 4 έως 7 ή

β) δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 ή

γ) υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή δ) περιλαμβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρμογής του

δευτέρου εδαφίου της παρ. 4, λιγότερους υποψηφίους από τα ελάχιστα όρια της παρ. 2 ή

ε) δεν περιλαμβάνει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή

στ) δεν περιλαμβάνει συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων ή υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των δημοτικών κοινοτήτων ή

ζ) δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της περ. γ) της παρ. 2 ή

η) δεν έχει καταβληθεί το παράβολο που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 6.

Αν βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο παράβαση του πρώτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 8 αναφορικά με το έμβλημα του συνδυασμού, ο συνδυασμός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα. Η μη επικύρωση της υποψηφιότητας από τον υποψήφιο και η μη καταβολή παραβόλου ατομικά από τον υποψήφιο δεν θίγουν τη νομιμότητα του συνδυασμού, όταν συντρέχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις της παρ. 2.».

Άρθρο 10
Προθεσμία παράδοσης ψηφοδελτίων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 ν. 4804/2021

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) μετά τη φράση «είκοσι τοις εκατό (20%),» ο αριθμός «είκοσι (20)» αντικαθίσταται από τον αριθμό «δέκα (10)» και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21 Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων

1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν στον δήμαρχο του οικείου δήμου, με απόδειξη, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, με δυνατότητα προσαύξησης έως και είκοσι τοις εκατό (20%), δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 25, τα ψηφοδέλτια παραδίδονται τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

2. Ο δήμαρχος του οικείου δήμου οφείλει να εφοδιάσει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς του με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων.».

Άρθρο 11
Αποσαφήνιση τρόπου κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου Αντικατάσταση παρ. 3 και τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 26 ν. 4804/2021

1. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τον επιτυχόντα συνδυασμό της παρ. 5 του άρθρου 25 εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 1 και 2 του παρόντος.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4804/2021 προστίθενται οι λέξεις «κατά φθίνουσα σειρά» και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν, κατανέμονται ανά μία (1) μεταξύ όλων των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, τηρουμένης της προϋπόθεσης της περ. α), κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.».

Άρθρο 12
Αποσαφήνιση απονομής έδρας σε περίπτωση ίσου αδιάθετου υπολοίπου συνδυασμού σε δύο εκλογικές περιφέρειες Τροποποίηση περ. γ) άρθρου 27 ν. 4804/2021

Στην περ. γ) του άρθρου 27 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες έδρες της εκλογικής περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εδρών της εκλογικής περιφέρειας, στον συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες. Αν μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για τον συνδυασμό έδρες, κατανέμονται ανά μία (1) κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού αδιάθετου υπολοίπου ψηφοδελτίων σε δύο (2) εκλογικές περιφέρειες, η έδρα απονέμεται σε αυτή με τον μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων κατοίκων.».

Άρθρο 13
Αποσαφήνιση κατανομής εδρών σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μόνο συνδυασμού σε δημοτικές κοινότητες έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 4804/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον ελάχιστο αριθμό κατοίκων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για τον πρόεδρο δημοτικής κοινότητας έως διακόσιους (200) κατοίκους ή για το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας έως διακόσιους (200) κατοίκους και οι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους εκλέγονται από τον μοναδικό αυτόν συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.».

Άρθρο 14
Αποστολή αποφάσεων επικύρωσης από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4804/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης», β) προστίθεται τρίτο εδάφιο περί της αρμοδιότητας του Γραμματέα για αποστολή αντιγράφου αποφάσεων επικύρωσης της εκλογής σε κάθε δήμο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του αρμοδίου δικαστηρίου, στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρμόδιος Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε δήμο που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

Άρθρο 15
Δήλωση περί μη στέρησης δικαιώματος του εκλέγειν Υποψήφιοι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. Δήλωση του επικεφαλής του συνδυασμού Συνέπειες της μη επικύρωσης της υποψηφιότητας και μη καταβολής του παραβόλου ατομικά από τον υποψήφιο Τροποποίηση παρ. 7 και 9 άρθρου 52 ν. 4804/2021

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «έχει χαρακτήρα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «επέχει θέση», β) στην περ. β) οι λέξεις «των πολιτικών δικαιωμάτων του» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του δικαιώματος του εκλέγειν», γ) στην περ. γ) διαγράφονται οι λέξεις «και τα ασυμβίβαστα», δ) στο τέλος της παρ. 7 προστίθενται εδάφια τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής

βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Κατά την επικύρωση ο υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι:

α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια,

β) δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του

άρθρου 48. Σε περίπτωση μη επικύρωσης της υποψηφιότητας, ο

υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Όσον αφορά στους πολίτες των λοιπών κρατών μελών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012, περί εκλογής βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και για όσα προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 (Α’ 121). Η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο περιφερειάρχη επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης για όλα τα παραπάνω για κάθε έννομη συνέπεια. Κατ’ εξαίρεση, αντί για την επικύρωση από τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), σχετικά με την αποδοχή της υποψηφιότητας και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας. Η μη επικύρωση της υποψηφιότητας από τον υποψήφιο και η μη καταβολή παραβόλου ατομικά από τον υποψήφιο δεν θίγουν τη νομιμότητα του συνδυασμού, όταν συντρέχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις της παρ. 2.»

2. Στην παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4804/2021 οι λέξεις «το δικαστήριο του άρθρου 14» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Αρμόδιο δικαστήριο για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 53 και επόμενα είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την Περιφέρεια Αττικής.».

Άρθρο 16
Αύξηση των σταυρών προτίμησης σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν δύο (2) περιφερειακούς συμβούλους Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55 ν. 4804/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. α) οι λέξεις «έως τρεις (3) περιφερειακούς συμβούλους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έναν (1) περιφερειακό σύμβουλο», β) στην περ. β) η λέξη «τέσσερις (4)» αντικαθίσταται από τη λέξη «δύο (2)» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ:

α) ενός (1) υποψηφίου, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν έναν (1) περιφερειακό σύμβουλο,

β) ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από δύο (2) έως επτά (7) περιφερειακούς συμβούλους,

γ) ενός (1), δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους και

δ) ενός (1), δύο (2), τριών (3) ή τεσσάρων (4) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους.».

Άρθρο 17
Αποσαφήνιση τρόπου κατανομής των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου Αντικατάσταση παρ. 3 και τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 59 ν. 4804/2021

1. Η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τον επιτυχόντα συνδυασμό της παρ. 5 του άρθρου 58 εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 1 και 2 του παρόντος.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4804/2021 πριν από τις λέξεις «ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους» προστίθενται οι λέξεις «κατά φθίνουσα σειρά» και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με τη διαδικασία των περ. α) και β) είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία (1) μεταξύ όλων των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κατά την περ. β) είτε όχι, τηρουμένης της προϋπόθεσης της περ. α) κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Αν οι συνδυασμοί αυτοί, ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.».

Άρθρο 18
Αποσαφήνιση για την κατανομή έδρας σε περίπτωση ίσου αριθμού αδιάθετου υπολοίπου συνδυασμού σε δύο εκλογικές περιφέρειες Τροποποίηση περ. γ’ άρθρου 60 ν. 4804/2021

Στην περ. γ’ του άρθρου 60 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες έδρες της εκλογικής περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εδρών της εκλογικής περιφέρειας, στον συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες. Αν μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για τον συνδυασμό έδρες, κατανέμονται ανά μία (1) κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού αδιάθετου υπολοίπου ψηφοδελτίων σε δύο (2) εκλογικές περιφέρειες, η έδρα απονέμεται σε αυτή με τον μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων κατοίκων.».

Άρθρο 19
Αντικατάσταση υποψήφιου περιφερειάρχη σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κατά την επαναληπτική ψηφοφορία Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 58 ν. 4804/2021

Στην παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Στην περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψήφιου περιφερειάρχη κατά την επαναληπτική ψηφοφορία εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 28. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 28, δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος περιφερειάρχης και περιφερειάρχης εκλέγεται ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του συνδυασμού στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό εκλογική περιφέρεια, εφόσον ο συνδυασμός του αναδειχθεί επιτυχών.».

Άρθρο 20
Ορισμός τρόπου εκλογής προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 79 ν. 3852/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «από τριακόσιους έναν (301)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από διακόσιους έναν (201)», β) προστίθενται νέα εδάφια δεύτερο και τρίτο, γ) στο τελευταίο εδάφιο πριν από τη λέξη «κοινότητας» προστίθεται η λέξη «δημοτικής» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού του δημάρχου που έλαβε στη δημοτική κοινότητα τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Αν σε δημοτική κοινότητα άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου, πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, Πρόεδρος ορίζεται ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Η μη αποδοχή του αξιώματος του Προέδρου δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.».

Άρθρο 21
Αναγνωρισμένες δημοτικές κοινότητες μετά την ημέρα αναφοράς της απογραφής μόνιμου πληθυσμού έτους 2021

Για τους οικισμούς για τους οποίους εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα αναγνώρισής τους σε δημοτική κοινότητα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) μετά από την 22α Οκτωβρίου 2021, ημέρα αναφοράς της απογραφής μόνιμου πληθυσμού έτους 2021, ως μόνιμος πληθυσμός για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 λαμβάνεται υπόψη αυτός της ημέρας αναφοράς της απογραφής μόνιμου πληθυσμού του έτους 2011.

Άρθρο 22
Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Όπου στα άρθρα 36, 37, 38, 39, 41, 62, 64, 65, 66, 67, 68 και 69 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) αναφέρεται «ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» νοείται «ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png