Δημοτικές Εκλογές 2023

Δημοτικές Εκλογές 2023. Πότε ξεκινά η προεκλογική περίοδος, πότε οι περιορισμοί στις εμφανίσεις των υποψηφίων. upd

aegina-portal-ekloges.jpg

Μετά τις δύο εγκυκλίους που εξέδωσε χθες, 3 Αυγούστου 2023,  το Υπουργείο Εσωτερικών, για τις δημοτικές (με αριθμό 849) και περιφερειακές εκλογές, ο χρόνος μετά αντίστροφα. Μάλιστα, στην εγκύκλιο με αριθμό 850 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών, οι οποίες θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα με τις δημοτικές εκλογές, περιέχονται διευκρινήσεις για τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, με βάση το θεσμικό πλαίσιο.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 1, στην ενότητα 2 με τίτλο "Αναγκαίες επεξηγήσεις", αναφέρονται τα ακόλουθα:

2 Αναγκαίες επεξηγήσεις

Χρόνος διενέργειας εκλογών: Η εκλογή γίνεται την ίδια ημέρα με τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών. Διεξάγεται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του 5ου έτους κάθε περιφερειακής περιόδου (άρθρο 5 ν.4804/2021). Εάν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα. Αν κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών των περιφερειακών αρχών, σε δήμο της περιφέρειας ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματά του, δεν διεξαχθεί η ψηφοφορία, αυτή γίνεται την επόμενη Τετάρτη.

Προεκλογική περίοδος: Αρχίζει τριάντα ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους (άρθρο 42 Π.Δ. 26/2012). Η προεκλογική περίοδος όμως για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3870/2010 (Α΄ 138) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών (άρθρο 1 παρ.6 ν.3870/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4242/2014 Α΄ 50).

Προθεσμίες: Στις προθεσμίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, δεν υπολογίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας. Η προθεσμία λήγει μόλις παρέλθει και η τελευταία ημέρα της, έστω και αν είναι ημέρα αργίας.

Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 849 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών.

- Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου: Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 5 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, από τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης αυτής σημειώνεται ότι δεν εμπίπτουν τα άλλα συλλογικά ή μονομελή όργανα διοίκησης του δήμου (πλην του δημοτικού συμβουλίου) και ότι δεν καθίσταται εν αμφιβόλω η συνέχεια της διοικητικής δράσης του δήμου και επομένως θέματα που αφορούν την καθόλη λειτουργία του (όπως η ψήφιση του προϋπολογισμού) μπορούν να αποτελούν αντικείμενο λήψης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, αναφέρει η εγκύκλιος.

Το Aegina Portal ζήτησε σήμερα έγγραφη διευκρίνηση από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη βιντεοσκόπηση και προβολή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θεωρούμε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας των συνεδριάσεων και άρα η καταγραφή και η μετάδοσή τους για την ενημέρωση των πολιτών δεν αίρεται από την προεκλογική περίοδο. Ωστόσο θεωρούμε, επίσης, απαραίτητη την έγγραφη διευκρίνηση του υπουργείου, αντίστοιχα όπως και σε παλαιότερες εκλογικές περιόδους. 

Σημείωση: Η αναφορά γίνεται για τον πρώτο μήνα της προεκλογικής περιόδου, στη συνέχεια ισχύει ότι προβλέπει το άρθρο 65 παράγραφος 5 του ν. 3852/2010 "Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης , καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων." Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ 4257/2014 με ισχύ την 14/4/2014, όπως άλλωστε αναφέρει και η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 849.
 
Αυτή ήταν μία πρώτη προσέγγιση των σχετικών ζητημάτων από το Aegina Portal, περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις θα δημοσιεύονται όταν αυτές εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές. 

upd 11 Αυγούστου 2023, Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 867, που εκδόθηκε στις 8 Αυγούστου 2023 αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄), σύμφωνα με το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του ν. 4249/2014 (Α’ 73), η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Με τον όρο «εμφανίσεις» νοούνται οι συνεντεύξεις, η συμμετοχή σε κάθε είδους εκπομπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράμματα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί για τα ανωτέρω πρόσωπα:

1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παρουσίαση εκπομπών που μεταδίδονται από
δημόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο.
2. Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές των δημόσιων και ιδιωτικών
ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής
συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:

• 2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας
• 1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας
• 1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες
• Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως εμφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενημέρωση που παρέχεται από τα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθμιση που προβλέπει τον αριθμό των εμφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασμών να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκπομπές με οργανωμένες συζητήσεις εφόσον:

α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών από το αρμόδιο πρωτοδικείο, έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ακόμη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές και
β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαμβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων.
γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασμών.

Σημειώνεται ότι για τις εμφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό αντάλλαγμα. Τυχόν αποδεδειγμένη πραγματοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωμα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων.

Οι κκ. Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας στις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων της περιφέρειάς τους και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του φορέα τους.

Οι κκ. Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια ώστε να ενημερωθούν για το περιεχόμενό της, καθώς και για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του φορέα τους.21

Όλοι οι ανωτέρω παρακαλούνται να φροντίσουν για την ευρεία δημοσιότητα του θεσμικού πλαισίου, κάνοντας χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, καθώς και για την παροχή σχετικής πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και υποψήφιο.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png