Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση Αιγινήτισσα.

Στις 12 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση Αιγινήτισσα της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας, επιφανείας 250,00 τ.μ, ήτοι την άσκηση από μισθωτή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως την 31- 12-2019.
Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ (8.750,00 €).
Για να γίνει κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας ως προς τις οφειλές του στο Δήμο
Αίγινας, που εκδίδεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, κατά την ημερομηνία
διενέργειας της δημοπρασίας.
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ.
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε πρώτη ζήτηση υπέρ του
Δήμου, από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα, ίση προς
το 10% της τιμής εκκίνησης, δηλ. ποσού οκτακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ
(875,00 €).
Κατά την ημέρα της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος πρέπει να είναι ενήμερος ως προς τις τυχόν οφειλές του προς το Δημόσιο και το Δήμο.
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, έως και την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 15:0.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png