Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση για τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Σύμφωνα με τον νόμο 46118/17-5-2019 (ΦΕΚ 73Α/2019) δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς Ο.Τ.Α Α΄βαθμού.

Πεδίο Εφαρμογής.
Οφειλές προς του Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί, ύστερα από την αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής , καθώς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
1) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
2) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
3) αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) , με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
4) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννιά (49) έως εβδομήντα δύο (72) , με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
5) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) , με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Προθεσμία υποβολής αίτησης για την ρύθμιση των οφειλών , οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν μέχρι και τέσσερις μήνες από την ισχύ εφαρμογής του παρόντος νόμου 4611/17-5-2019.

Στην παρούσα ρύθμιση (νόμος 4611/2019) υπάγονται και οι διαφορές που προκύπτουν από διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων Οικιών-Καταστημάτων εφόσον οι αιτήσεις υποβληθούν μέχρι 17 Ιουλίου 2019, στην Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου (πληροφορίες κος Ε.Γλαντζής τηλ. 22973-20030 και κος Μ.Χατζής 22973-20065).

Πληροφορίες:
1. Στρόμπλος Νεκτάριος Τηλ. Επικοινωνίας 22973-20041
2. Γρυπαίου Ξανθή Τηλ.Επικοινωνίας 22973-20042

Ευάγγελος Ι. Δέδες


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png