Δήμος Αίγινας. Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού επτά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος Αίγινας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
1. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (Νέος Κώδικας Δημοτικών και κοινοτικών Υπαλλήλων) με τίτλο: "Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α".
2. Το ότι η πρόσληψη προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη
διαδικασίας έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994
4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας έτους 2020
5. Τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 όπως ισχύουν
6. Την υπ. α. 37/2020 Απόφαση ΔΣ
7. Την υπ. αρ. 48/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ανακοινώνει

Την άμεση πρόσληψη προσωπικού επτά (07) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 , με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, επειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών για την ενίσχυση καθαριότητας του Δήμου Αίγινας και ειδικότερα:

-Πέντε (05) εργάτες καθαριότητας (ΥΕ)
- Δύο (02) οδηγούς απορριμματοφόρων οχημάτων (δίπλωμα κατηγορίας Γ’) (ΔΕ)

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

1
. Να είναι Έλληνες Πολίτες
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.)Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Δευτέρα 23/03/2020 επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της (20/03/2020) στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αίγινας και στον ιστότοπο του Δήμου μας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 27η Μαρτίου 2020 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους απλή αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται συνημμένα , είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει της υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου-τηλέφωνο επικοινωνίας 2297320021 και 2297320034- είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3, Αίγινα , ΤΚ 18010, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίσς.
Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ώρες
Πληροφορίες κα Θ. Παπαδοπούλου (22973 20034)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png