Πρόσκληση σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 31ης Ιουλίου 2018.

Μετά την ματαίωση της κατά την 27η Ιουλίου 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8184/23-7-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια ειδική συνεδρίαση την 31η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), προκειμένου να προβούμε στην:
Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Τσατήρη Γεώργιου από την δημοτική παράταξη «Αίγινα Κίνηση Ευθύνης», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6 και 64 του Ν. 3852/2010 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 50363/17963/20.06.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
    
Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος
του επιτυχόντος συνδυασμού

Αντώνιος Μούρτζης