Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19ης Νοεμβρίου 2018.

Μετά την ματαίωση της κατά την 12η Νοεμβρίου 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 11981/08-11-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 19η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, που είναι τα εξής:


- Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας αναφορικά με την καθιέρωση κάρτας αθλουμένων. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού κ. Μαρμαρινός Σταμάτης


- 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος


- Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Ναυτική Εταιρεία «ΑΙΓΙΝΑ Ι. Ν.Ε». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Περί υποβολής αίτησης στήριξης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αίγινας» στην αρ. πρωτ. 114/24-4-2018 1η Πρόσκληση της ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 Νήσων Αττικής, του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και έγκριση της μελέτης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- (i) Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος», Πρόσκληση ΙV, στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιΐας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και (ii) Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», Πρόσκληση ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και λειτουργίας κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Καμάρες Κυψέλης του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Συμπλήρωση διατάξεων του νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Αίγινας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη


- Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 82/2018 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ αναφορικά με την έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΚΕΔΑ, χρήσεως από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017». Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη


- Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 81/2018 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ με θέμα:  «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ, περιόδου από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017». Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη


- Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεννίτσαρη Κων/νου από την διαπαραταξιακή επιτροπή ονοματοδοσίας οδών του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεννίτσαρη Κων/νου από την  τριμελή επιτροπή παρακολούθησης της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΚΕΔΑ έτους 2018. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής ύψους 105,00 € πλέον προσαυξήσεων οφειλέτη του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεριανός Στυλιανός