Αρνητικά αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή για την παράταση ημερομηνίας κατάθεσης προσφοράς για τη μεταφορά νερού.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα της ημερήσιας διάταξης την "λήψη απόφασης για την παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της τιμής, για την μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2018-2019 , μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 50297".

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την μη χορήγηση παράτασης, η οποία λήγει 12 Ιανουαρίου, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, διότι τα στοιχεία που παρατέθηκαν δεν είναι επαρκή. Η απόφαση στηρίχθηκε στο νόμο 4412/16, άρθρο 121, παράγραφος 5.