Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Βιργινίας Γκίκα.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη 1η Τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Βιργινίας Γκίκα που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Οινώνης 3) στις 12 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ προς συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- Έλεγχος των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την εργασία επισκευής και συντήρησης του διαμερίσματος Α1 επιφανείας 50,76 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 24/30-11-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης Τεχνικής Έκθεσης προϋπολογισμού εργασιών και λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας στο μειοδότη.

- Έλεγχος των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την εργασία της επισκευής και συντήρησης του διαμερίσματος Α2  επιφανείας 48,02 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 25/30-11-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης Τεχνικής Έκθεσης προϋπολογισμού εργασιών και λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας στο μειοδότη.

- Έλεγχος των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την εργασία της επισκευής και συντήρησης του διαμερίσματος Α3  επιφανείας 51,13 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 26/30-11-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης Τεχνικής Έκθεσης προϋπολογισμού εργασιών και λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας στο μειοδότη.

- Έλεγχος των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την εργασία της επισκευής και συντήρησης του διαμερίσματος Α4 επιφανείας 73,25 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 27/30-11-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης Τεχνικής Έκθεσης προϋπολογισμού εργασιών  και λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας στο μειοδότη.

- Έγκριση δαπάνης 248,00 ευρώ  για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα τέσσερα διαμερίσματα της οδού Δελβίνου 22 – 24 στην Αθήνα.

- Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή κοινοχρήστων των τριών διαμερισμάτων της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, κατόπιν επιστολής από το Διαχειριστή της πολυκατοικίας.


Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής  Επιτροπής
Δημήτριος Γ. Μούρτζης