Γνωμοδότηση από τις Κοινότητες ζήτησε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την χωροθέτηση των κάδων.


Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και δημοσιεύθηκε την Δευτέρα, το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στα αιτήματα πολιτών για μεταφορά κάδων απορριμμάτων και νέα χωροθέτησή τους. Η επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου κ. Νίκου Οικονόμου έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006), τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και αποφάσισε:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal."Να γίνει χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων σε όλη την Αίγινα, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, έτσι ώστε να υπάρχει Τεχνική Μελέτη για την χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων και αυτή να συμπεριληφθεί στον Κανονισμό Καθαριότητας, απόφαση 106/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, ως σχετικό παράρτημα. Κατόπιν τούτου δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση για μεμονωμένα αιτήματα".