Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αίγινας 8ης Οκτωβρίου 2019.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

1. Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για την υπεράσπιση του (πρώην) αντιδημάρχου Κων/νου Γεννίτσαρη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αίγινας, κατά τη δικάσιμο της 9ης/10/2019 για το υπ αριθμ κλητήριο θέσπισμα 2162/2019 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολήν ορισθησομένη δικάσιμο και μέχρι της τελεσιδικίας αυτής.
2. Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για την υπεράσπιση του (πρώην) αντιδημάρχου Κων/νου Γεννίτσαρη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αίγινας, κατά τη δικάσιμο της 9ης/10/2019 για το υπ αριθμ κλητήριο θέσπισμα 2163/2019 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολήν ορισθησομένη δικάσιμο και μέχρι της τελεσιδικίας αυτής.
3. Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου μας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αίγινας, κατά τη δικάσιμο της 9ης/10/2019 και σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολήν ορισθησομένη κατά του ------------ -------------.
4. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
"Μεταφορά ογκωδών υλικών Δήμου Αίγινας", προϋπολογισμού: 72.580,65 € (πλέον Φ.Π.Α.) , μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 79189/2019. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 10327/29-08-2019 και με ΑΔΑΜ 19PROC005498007 2019-08-30 διακήρυξη.
5. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
“Προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου φορτωτή και ενός (1) ανατρεπόμενου ημιφορτηγού”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 79008/2019.
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 10325/29-08-2019 και με ΑΔΑΜ: 19PROC005491650 2019-08-29 διακήρυξη.
6. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.
7. Εγκριση της υπ. αριθμ. 786/2019 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας κεραίας τηλεειδοποίησης για έλεγχο και λετουργία start – stop υδατοδεξαμενών Πέρδικας – Σφεντουρίου.
8. Εγκριση της υπ. αριθμ. 787/2019 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας εξαγωγής και επανατοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση Αλώνων της Κοινότητας Μεσαγρού Δήμου Αίγινας λόγω βλάβης προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η υδροδότηση της περιοχής.