Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Τρίτη 15 – Οκτωβρίου – 2019, και ώρα 11:00΄ πμ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση τουπροϋπολογισμού έτους 2019.
2. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
3. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “ Εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού Αίγινας ” προϋπολογισμού : 52.419,36 €
(πλέον Φ.Π.Α.)
4. Επικύρωση εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1786/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.