Η συζήτηση για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων, βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.


Το 6ο θέμα της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συνεδρίασε χθες Δευτέρα 4 Νοεμβρόυ και το Aegina Portal παρουσίασε αναλυτικά στο video των όσων συζητήθηκαν, ήταν ο "Καθορισμός Δαπανών και Προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας". Ακολουθεί η εισήγηση και η απόφαση από τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα στα μέλη της Ε.Π.Ζ. έθεσε υπόψη α) την με αριθμό 13627/ 31-10-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής: "Προς: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κοιν: Οικονομική Επιτροπή μεθέμα: καθορισμός δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης του δήμου Αίγινας".

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ισχύοντος κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας θεσπίζεται δαπάνη μεταφοράς, μετατροπής ,μετατόπισης της παροχής ύδρευσης και επέκτασης του αγωγού η οποία καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βαραίνει τον ιδιοκτήτη. Η δαπάνη αυτή έχει καθοριστεί στη τιμή των 40,00 ευρώ για απόσταση έως 3 μέτρα και ισχύει έως σήμερα με την (αρ.απόφασης 27/2018).

ΙΙ. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Αίγινας (αρ.αποφ. ΔΣ 107/2016) και την αρ.αποφ.128 του Δ.Σ καθορίστηκαν τα πρόστιμα που σχετίζονται με τον Κανονισμό και ισχύουν έως σήμερα ως εξής:

- Παραβίαση Κανονισμού , άρθρο 2 παρ.7 , ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ).
- Υδροδότηση αυτοτελούς ακινήτου με περισσότερες της μιας παροχής ,άρθρο 5 παρ.3 ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ).
- Σύνδεση δύο ή περισσότερων ακινήτων με το ίδιο υδρόμετρο , άρθρο 5 παρ.5 ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ).
- Παρέμβαση στο υδρόμετρο από υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για το χειρισμό του άρθρο 5 παρ.9 τριακόσια ευρώ (300,00 ευρώ).
- Κάλυψη του φρεατίου του υδρομέτρου με χώματα (μπάζα) και μη αποκάλυψη του εντός της προθεσμίας αποκατάστασης που όρισε ο Δήμος άρθρο 7 παρ.3 ,ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ).
- Παραβίαση σφραγισμένης παροχής υδροδότησης που έχει διακοπεί για λόγους οφειλής ή άλλης αιτίας, άρθρο 15 παρ.8 ,τριακόσια ευρώ (300,00 ευρώ).
Προτείνεται το ύψος των εν λόγω δαπανών και προστίμων (Ι & ΙΙ ) να παραμείνει σταθερό για το έτος 2020”.

H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου αυτής έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006), τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία "Εγκρίνει την παρούσα εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας που αφορά τον Καθορισμό Δαπανών και Προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας και διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας".
Ψήφισε ο κ. Λεούσης Νεκτάριος, Δημοτικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος της ΕΠΖ παρών, επιφυλασσόμενος για την αναρμοδιότητα της ΕΠΖ για το θέμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2019.