Ο προσδιορισμός του τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.


Το 3o θέμα της ημερησίας διάταξης στην συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ήταν ο "Προσδιορισμός του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2020, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας". Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα στα μέλη της Ε.Π.Ζ. έθεσε υπόψη α) την με αριθμό 13629/ 31-10-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, εισήγηση για τον προσδιορισμό των τελών των κοινόχρηστων χώρων, με κοινοποίηση στην Οικονομική Επιτροπη.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το τέλος κοινόχρηστων χώρων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
Με το άρθρο 11 του ν.4623/2019 ορίζεται "Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένηθεωρείται η πρόταση που  συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων".

Συνεπώς για τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών ,δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται η προηγούμενη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της παράδοσης της άδειας χρήσης αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής.

Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος ή η κοινότητα προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής,
εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση
του υπολειπόμενου ποσού.

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφομένης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.

Οι τιμές που ισχύουν σήμερα, οι ζώνες και ο αριθμός των δόσεων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 45/1995 ,159/2018 και 162/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανά κατηγορία, είναι οι εξής

Ι. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων /m2
Πόλη (τιμές ανά τ.μ ετησίως)
1. Από εκδοτήρια έως Παναγίτσα (όλα τα καταστήματα) 54 ευρώ
2. Από εκδοτήρια έως Κολώνα (όλα τα κατασ/τα) 36 ευρώ
3. Από Παναγίτσα έως Ακρογιάλι (όλα τα κατ/τα) 36 ευρώ
4. Υπόλοιπη πόλη (όλα τα κατ/τα) 36 ευρώ
5. Παραδοσιακά καφενεία 27 ευρώ
6. Χώρος αγροτών 20 ευρώ
7. Περίπτερα 50 ευρώ

Υπόλοιπες τιμές (τιμές ανά τ.μ ετησίως)
1. Τ.Κ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (όλα τα καταστήματα) 36 ευρώ
2. Δημοτικές Κοινότητες (όλα τα κατ/τα) 27 ευρώ
3. Περιοχή Μαραθώνα (όλα τα κατ/τα) 36 ευρώ

ΙΙ. Τεχνικές προυποθέσεις για την χρήση κοινόχρηστων χώρων.

1.Οι κατασκευές μόνιμων εγκαταστάσεων στον κ/χ επιτρέπονται μόνο κατόπιν άδειας του Δήμου και αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ο έλεγχος από την αρμόδια Πμάδα Εργασίας που συστείνεται με απόφαση Δημάρχου.
2.Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση αδείας είναι η τακτοποίηση των οφειλών του ενδιαφερόμενου προς το Δήμο.
3.Τα τέλη για τη χρήση των πεζοδρομίων και κ/χ καταβάλλονται πριν την έκδοση αδείας.
4.Για ‘όσα θέματα δεν προβλέπονται στη παρούσα απόφαση , εφαρμόζεται η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

ΙΙΙ. Τέλος κ/χ που χρησιμοποιούνται από μικροπωλητές στις εμποροπανηγύρεις που πραγματοποιούνται στο νησί μας με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών (ενδεικτικά αναφέρονται οι εορτές της Αγ.Μαρίνας ,της Αγ.Παρασκευής ,της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος ,της Φανερωμένης ,του Σταυρού ,του Αγ.Σώστη ) καθορίζεται στο ποσό των 10,00 ευρώ/m2 .
Προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή τα Τέλη και οι Τεχνικές Προϋποθέσεις τους να διατηρηθούν σταθερά για το έτος 2020.“.ΑΙΓΙΝΑ, 21/10/2019 ”
H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου αυτής έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006), τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παρούσα εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας που αφορά τον Προσδιορισμό του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2020, και διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Ψήφισαν ο κ. Λεούσης Νεκτάριος, Δημοτικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος της ΕΠΖ παρών, επιφυλασσόμενος για την αναρμοδιότητα της ΕΠΖ για το θέμα αυτό, ο κ. Τζίτζης Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος της ΕΠΖ παρών για απροσδιόριστους κοινόχρηστους χώρους και για την μη είσπραξή τους τα τελευταία δύο χρόνια και ο κ. Μούρτζης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος της ΕΠΖ παρών διότι δεν υπάρχει σχετικός κανονισμός. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2019.