Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 12ης Ιουνίου 2020.

 
Με δύο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας. Το πρώτο αφορούσε στην λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση, της μεταφοράς πόσιμου νερού, από την υπογραφή της συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες και η δεύτερη για την λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση για την μεταφορά πόσιμου νερού στη Αίγινα, από την υπογραφή της συμβάσεως και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα και για τα δύο θέματα. Η τιμή της μεταφοράς ορίστηκε στα 1.90 ευρώ.