Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής - Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης προέκυψαν και θέματα που αφορούν την πορεία της κατασκευής του έργου του αγωγού, την κατασκευή της δεξαμενής αναρρύθμισης και άλλα θέματα που θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην συνέχεια. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ.Επίσης, στην αρχή της συνεδρίασης, συζητήθηκαν δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης που είναι τα ακόλουθα:

1. Θ.Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού δυο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της νήσου ενοψη της καλοκαιρινής περιόδου.
2. Θ.Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για την παράταση συνολικής προθεσμίας συμβάσεως κατά 6 έξι μήνες, ύστερα από την υπ. Αριθμ.7078/02-06-2020 εισηγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Περιφέρειας Αττικής Ανάδοχου για την Προμήθεια Εγκατάσταση & θέση σε Λειτουργία των Δικτύων Ύδρευσης & μείωσης των απωλειών του πόσιμου νερού.