Τι θα γίνει με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, ποια είναι η διαδικασία συλλογής και ποια η απόφαση που πήρε η Οικονομική Επιτροπή για την δημοπρασία.

 
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου, συζητήθηκε η κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελημένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, επί τεσσάρων μελών, ότι εγκρίνει τα πρακτικά που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που διεξήχθη για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου και κατακύρωσε την δημοπρασία.
 
Η προσφορά της μίας και μοναδικής εταιρίας που συμμετείχε στον διαγωνισμό, ήταν για επιβατηγό όχημα 20 ευρώ, για φορτηγό όχημα έως 3,5 τόνων 25 ευρώ, 7 ευρώ για δίκυκλη μοτοσυκλέτα, 12 ευρώ για βάρκα πλαστική ή ξύλινη. Η επιτροπή εξουσιοδότησε τον δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
 
Ποιο θα είναι το αντικείμενο εργασίας της εταιρείας.
 
Θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και δικό της προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Αίγινας και εν συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων.

Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Αίγινας και η εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας.
 
Ποια είναι η διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (άρθρο 2 παρ.2), χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (άρθρο 9 παρ.1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α, ΚΥΑ 69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ.4, αρ.2 Ν. 2939/2001). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέχεται στην κυριότητα του Δήμου και περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και για τον λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση. Αναλυτικά για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
 
Ο Δήμος εντοπίζει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο, που χαρακτηρίζει αυτό εγκαταλελειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου ενημερώνουν τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για την διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας υποχρεούνται να ενημερώσουν το ταχύτερο δυνατόν το Δήμο σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 μέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν έχει αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου.
 
Σε περίπτωση που τα εγκαταλελειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, ο Δήμος υποχρεούται πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσει επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών και να τους ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).
 
Όταν το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου, η αρμόδια Υπηρεσία θα υποδεικνύει στον ανάδοχο το όχημα προς απομάκρυνση. Ο τελευταίος πλειοδότης έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τα οχήματα από τους χώρους εγκατάλειψης προς το Κέντρο Επεξεργασίας, με δική του ευθύνη το αργότερο 15 μέρες από την γραπτή ειδοποίηση του Δήμου. Επίσης θα αναλαμβάνει να περαιώσει την διαδικασία απορρύπανσης και να εκδώσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά προς τον Δήμο το αργότερο σε δεκαπέντε (15) μέρες από την παραλαβή του κάθε οχήματος. Η αρμόδια Υπηρεσία θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσής του και θα εκδίδει και θα εκδίδει εις τριπλούν τα απαραίτητα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής οχήματος). Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του Ο.Τ.Κ.Ζ., γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της αναδόχου εταιρείας. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του Π.Δ. 116/2004 βεβαίωση παραλαβής οχήματος και ένα αντίγραφο κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση του κάθε οχήματος.

Τα οχήματα παραμένουν στην εταιρεία για 10 μέρες από την ημέρα περισυλλογής τους. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό, το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 
Εφόσον εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, πιστοποιητικό καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα για συναισθηματικούς λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του.

Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλελειμμένου οχήματος δεν εντοπισθεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών τότε το πιστοποιητικό καταστροφής παραδίδεται στο Δήμο. Εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο πιστοποιητικό καταστροφής ο αριθμός πλαισίου. Σημειώνεται ότι η πλειοδότρια εταιρεία, θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς κτλ) και προσωπικό, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Αίγινας και εν συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό, και τελική διάθεση, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/2004 και δεν έχει εντοπισθεί ο κάτοχός τους.