Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ο διαγωνισμός για το έργο "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων". Τι εργασίες θα γίνουν.


Ένα από τα θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου, ήταν η λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον συνοπτικό διαγωνισμό και την επιλογή αναδόχου για το έργο "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”, εκτιμώμενης αξίας 46.209 ευρώ, πλέων ΦΠΑ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί επτά παρισταμένων μελών ότι:

Εγκρίνει το υπ. αριθμ. Πρωτ. 12453/03-09-2020 πρακτικό αποσφράγισης έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς, για την , εκτιμώμενης αξίας 46.209,67€ € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %11.090,32€) ήτοι σύνολο 57.300,00€, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 138/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την ανάδειξη της εταιρείας "Πάκτωση Τεχνική ΙΚΕ" ως Προσωρινό ανάδοχο.
  • Η προσφορά της είναι μοναδική και πλήρης ,
  • Πληρεί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές,
  • Προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, ήτοι ΈΚΠΤΩΣΗ 5%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 90/2020 τεχνική μελέτη, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και αρμοδίως θεωρημένη και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11065/07-08-2020 διακήρυξη του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για έργο από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, η πράξη της ένταξης το Δήμου Αίγινας είχε δημοσιευθεί τον Αύγουστο του 2018.

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με την συμμετοχή του Δήμου είναι κατά σειρά προτεραιότητας:

1) Κατασκευές κάποιων σταθερών ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ (τσιμεντένιες ράμπες), με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στους σχολικούς χώρους
2) Παρεμβάσεις, που αποσκοπούν στη ασφάλεια των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτηρια, ώστε οι χώροι των σχολείων να εναρμονίζονται με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, που αφορά την υγεία και την ασφάλεια, δηλαδή:
  • τοποθέτηση αναλάμπων φανών επισήμανσης κινδύνου
  • εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και
  • πινακίδων σήμανσης περιοχής πλησίον σχολικών χώρων, σύμφωνα με τον ΚΟΚ
3) Δαπάνες που αφορούν την επισκευή και συντήρηση κάποιων αύλειων χώρων σχολικών κτηρίων, με κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας όπου απαιτείται.