Εγκρίθηκε και από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, η παράταση της προγραμματικής σύμβασης για την ανακαίνιση της Χλόης.


Σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στις 8 Σεπτεμβρίου, ενέκρινε τους όρους του σχεδίου τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής σύμβασης που είχε συνάψει στις 1/3/2018 η Περιφέρειας Αττικής και ο Δήμος Αίγινας για το έργο "Επισκευή και ανακαίνιση του Παιδικού Σταθμού Χλόης, ως προς τη χρονική διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 1-3-2023. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 1/3/2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Υπενθυμίζεται ότι το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της από 1/3/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας. Το έργο αφορά στην άμεση εκτέλεση επειγουσών εργασιών για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των παιδιών που φιλοξενεί ο δημοτικός παιδικός σταθμός. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από το Δήμο Αίγινας. Όπως αναφέρει το έγγραφο της απόφασης της επιτροπής: "Με το με αρ. πρωτ. 9902/20-7-2020 έγγραφο του Δήμου Αίγινας ενημερωθήκαμε ότι για το έργο έχουν εκδοθεί, έως σήμερα, όλες οι εγκρίσεις εκτός από την Οικοδομική Άδεια, για την οποία έχει κατατεθεί ηλεκτρονική αίτηση. Ως εκ τούτου, ο Δήμος, αιτείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου".

Επίσης, αναφέρει ότι: "Με το από 5-8-2020 Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης, η Κοινής Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το εν λόγω έργο εισηγείται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της από 1/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης κατά 30 μήνες έως 01/03/2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Το σχέδιο τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης θεωρήθηκε από το από το Νομικό Γραφείο Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων με το με αρ. Πρωτ. 605242/20-8- 2020 έγγραφο.

Όσο αφορά τον Δήμο Αίγινας, στην δια περιφοράς συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου 2020, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, σύμφωνα με το απόσπασμα του πρακτικού που έχει δημοσιευθεί, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ότι "εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για την παράταση ισχύος της από 01/03/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου: "Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης», για τριάντα μήνες, ήτοι μέχρι τις 01-03- 2023".