Η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση σύστασης Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων των παραβάσεων του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου.


Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αίγινας. Οι πληροφορίες που δημοσιεύουμε προέρχονται από το δημοσιευμένο απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης, αφού η συνεδρίαση έγινε διά περιφοράς (δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου). Το 1o Θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ήταν η λήψη απόφασης περί έγκρισης σύστασης Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων των παραβάσεων του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου και τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης όσον αφορά τις ενστάσεις, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη, συμμετείχαν δηλαδή είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email:
  • Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της ΕΠΖ
  • Λεούσης Νεκτάριος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
  • Πτερούδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
  • Καραγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
  • Γκαρής Μάριος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
  • Τζίτζης Φίλιππος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
  • Μούρτζης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
Η εισήγηση από τον δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά ήταν η ακόλουθη:

Α) Σύσταση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων των παραβάσεων του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου.

Με την υπ’ αριθμόν 107/2016 (ΑΔΑ: ΩΛΚΔΩ68-ΨΓΚ) απόφαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας ενώ με τις υπ’ αρ. 28/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΨΡΩ68-Κ9Μ) και 153/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΙΗΩ68-6Χ8) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις του κανονισμού. Οι βεβαιωμένες παραβάσεις επί του Κανονισμού και η επιβολή προστίμων, δύνανται να επιδέχονται ενστάσεις, οι οποίες οφείλουν να εξετάζονται.  Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, προτείνεται η σύσταση τριμελούς Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων των παραβάσεων του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου, η οποία θα αποτελείται από: 1) τον Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, 2) Έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Ύδρευσης και 3) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας. Τα μέλη της Επιτροπής θα ορίζονται κάθε φορά με απόφαση Δημάρχου.

Β) Τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης

Προτείνεται η προσθήκη νέου άρθρου ως εξής:

Ενστάσεις
Τυχόν ενστάσεις επί των προστίμων που αφορούν βεβαιωμένες παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων. Ένσταση μπορεί να υποβάλλει ο άμεσα ενδιαφερόμενος ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πράξης στον υπόχρεο ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με τέσσερις ψήφους υπέρ επί επτά παρόντων μελών:

"Την έγκριση σύστασης Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων των παραβάσεων του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου μας και τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης όσον αφορά τις ενστάσεις, όπως αποτυπώνονται στην ως άνω εισήγηση του Δημάρχου".

Ο κ. Μούρτζης Γεώργιος και ο κ. Τζίτζης Φίλιππος ήταν παρόντες αλλά απείχαν της ψηφοφορίας διότι επιθυμούσαν να γίνει η συνεδρίαση αυτή δια ζώσης.
Μειοψήφησε ο Λεούσης Νεκτάριος, ο οποίος ζήτησε να υπάρχει στην Επιτροπή αυτή ένα μέλος από την Αντιπολίτευση.