Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 17ης Νοεμβρίου 2020.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αίγινας που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

  • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Δήμου με την καταβολή αντιτίμου.
  • Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Αίγινας.
  • Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Αίγινας .
  • Αποδοχή της ΙΑ’ κατανομής έτους 2020 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .
  • Έγκριση διαγραφής από χρηματικό βεβαιωτικό κατάλογο 548/2019 που αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ με αριθμό ----------------- όπου διαπιστώθηκε ότι η κλήση είχε βεβαιωθεί σε λάθος όχημα.
  • Έγκριση μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια τοποθέτηση καθιστικά παγκάκια δημοσίων χώρων για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και ειδικότερα για τον εξοπλισμό κοινοχρήστων χώρων”, εκτιμώμενης αξίας 40.252,00 € (πλέον 9.660,48 € Φ.Π.Α. 24 %) ήτοι Σύνολο 49.912,048 € με CPV : 39110000-6.