Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Αποφασίστηκε η συμμετοχή του δήμου σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου.


Μετά την έκδοση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου ν.4710/2020 που αφορά στην παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης (το Aegina Portal είχε δημοσιεύσει το σχετικό ΦΕΚ το καλοκαίρι)  εκδόθηκε τον Οκτώβριο η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τεχνικές οδηγίες για τα "Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων" που καλούνται ως Σ.Φ.Η.Ο. Πρόκειται για απόφαση που ορίζει τις λεπτομέρειες για τις σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι Δήμοι και την οποία είχαν λάβει λίγο καιρό πριν οι τεχνικές τους υπηρεσίες.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σημειώνεται ότι η δημοσίευση - επιγραμματικά- των σχετικών προσκλήσεων και των κατηγοριών από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί ο δήμος της Αίγινας, είχαν δημοσιευθεί από την εκπομπή "Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση" στο ραδιόφωνο του Aegina Portal τον Δεκέμβριο του 2019.

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 17 Νοεμβρίου ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν: "Υποβολή πρότασης προς το Πράσινο Ταμείο, στον άξονα προτεραιότητας 4 με τίτλο: "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του χρηματοδοτικού προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020".

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για την παροχή υπηρεσίας προς τον δήμο της Αίγινας, δηλαδή μία μελέτη, ένα σχέδιο, ακριβώς όπως αναφέρεται και στο θέμα και όχι στην προμήθεια κάποιων σταθμών φόρτισης. Το σχέδιο αυτό σύμφωνα με την νομοθεσία αναθεωρείται το αργότερο κάθε πέντε χρόνια.

Η απόφαση είναι πολύ σημαντική γιατί σηματοδοτεί την είσοδο του δήμου της Αίγινας σε μία οικονομία αποδοτική από πλευράς πόρων, πράσινη και αποδοτική, αυτό που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναφέρει και ως "Πράσινη Οικονομία" και εξετάζει ολοκληρωμένα συστήματα και όχι τομείς. Ένας προσεκτικός σχεδιασμός μπορεί να αποτρέψει τον φορέα του από έναν είδος ανάπτυξη που θα στρέφεται σε χαρακτηριστικά που σύντομα θα θεωρούνται παρωχημένα.

Στις Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο. που μπορείτε να διαβάστε εδώ, περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο ενός "Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων", η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων και άλλα. Τέλος, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο η προώθηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί άξονα προτεραιότητας για τα υπό εκπόνηση Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) των ΟΤΑ α' βαθμού, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - Ο.Χ.Ε., τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Β.Α.Α., καθώς και τις ευρύτερες μελέτες και προγράμματα αστικών αναπλάσεων ή άλλου είδους αναπτυξιακά σχέδια.

Επιστρέφοντας στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα μέλη της αποφάσισαν τα ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ι. Εγκρίνουν την υποβολή Πρότασης προς το Πράσινο Ταμείο, στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος
"Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" 2020 και στην περίπτωση όπου η παραπάνω χρηματοδότηση εγκριθεί,
ΙΙ. Τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό.