Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Νοεμβρίου 2020.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.:
1. ΘΕΜΑ. Παράταση της αριθμ. πρωτ. 15385/02-12-2019 σύμβασης για την “Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας”, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της παράτασης σύμβασης και μέχρι 12 Ιουλίου 2021 .
2. ΘΕΜΑ. Παράταση της αριθμ. πρωτ. 15385/02-12-2019 σύμβασης για την Μεταφορά Ογκωδών υλικών νήσου Αίγινας, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της παράτασης σύμβασης και μέχρι 02 Απριλίου 2021 .
3. ΘΕΜΑ. Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών με σκοπό την υποβολή προτάσεων του Δήμου Αίγινας στα πλαίσια προσκλήσεων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω Διαρροής.
5. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία καταμετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.
6. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης.
7. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.
Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 22973 20036.
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος