Οι αποφάσεις που της Οικονομικής Επιτροπής της συνερδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2021.

Στον πίνακα εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 20η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 28 Μαΐου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Από
φα
σης
Τίτλος θέματος που συζητήθηκε Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως
109/21 1ο ΘΕΗΔ Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 2η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2021
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 2η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021
110/21 Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του
Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021.
Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης
προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021.
111/21 Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου
Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 6711/20-05-2021 « Κάλυψη δαπάνης προσφοράς βιβλίου
ως αναμνηστικό δώρο στους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου ».
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εξειδικευμένη πίστωση, σχετική εισηγητική
επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 6711/20-05-2021 « Κάλυψη
δαπάνης προσφοράς βιβλίου ως αναμνηστικό δώρο στους μαθητές της ΣΤ’
Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου ».
112/21 Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πινάκα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Επισκευή,
Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”. 192.200,00 €
(πλέον Φ.Π.Α).
Εγκρίνεται ομόφωνα ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πινάκα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του
έργου “Επισκευή, Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις”. 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).
113/21 Παράταση προθεσμίας του έργου « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις ».
Εγκρίνεται ομόφωνα η Παράταση προθεσμίας του έργου « Επισκευή, συντήρηση
σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

114/21 Παράταση προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και
μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού της νήσου Αίγινας”.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η παράταση προθεσμίας της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης
λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού
της νήσου Αίγινας”..
115/21 Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Πλαστικών κάδων Απορριμμάτων των 1100
LT, 660 LT, 50 LT και μεταλλικών επιστύλιων κάδων, προϋπολογισμού 38.125,00
€ με ΦΠΑ 24% 9.150,00 € ήτοι Γενικό Σύνολο
47.275,00 €.
Εγκρίνεται ομόφωνα η Μελέτη και η σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Πλαστικών κάδων
Απορριμμάτων των 1100 LT, 660 LT, 50 LT και μεταλλικών επιστύλιων κάδων,
προϋπολογισμού 38.125,00 € με ΦΠΑ 24% 9.150,00 € ήτοι Γενικό Σύνολο
47.275,00 €.
116/21 Έγκριση μελετών και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ10 με
τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων,
προσβασιμότητα ΑμΕΑ», στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός»
, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης
» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εγκρίνονται ομόφωνα οι μελέτες και η συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην
Πρόσκληση
ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων,
σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», στον άξονα προτεραιότητας:
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»
, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης
» του
Υπουργείου Εσωτερικών.
117/21 Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε
βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.
Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι αιτήσεις υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση
χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς κατάλογους τελών ύδρευσης.