Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για το Λεούσιο, έως 26-12-2024, ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή. 

leouseio.jpg
Στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2024, συζητήθηκε το θέμα της έγκρισης της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ανακαίνιση - αναδιαρρύθμιση κτιρίου της Εκκλησιαστικής Λεουσίου Στέγης, για τη λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων "Ο Άγιος Νεκτάριος" της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης", συμβατικού ποσού 1.812.467 ευρώ με ΦΠΑ. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η Περιφερειακή Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 253 ημέρες, έως την οριακή προθεσμία, ήτοι έως 26-12-2024, «χωρίς αναθεώρηση», εκτός από τις εργασίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον συμβατικό προϋπολογισμό και δεν μπορούν να καλυφθούν με Α.Π.Ε. από την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος υπεγράφη την 01-06-2021 με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είκοσι (20) μήνες, ήτοι μέχρι 31-01-2023.  

Υπενθυμίζεται ότι μετά από ενδιάμεσες αποφάσεις στη 01-08-2023 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ενέκρινε την η παράταση της 3ης τμηματικής προθεσμίας και η 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά πέντε μήνες, δηλαδή μέχρι 17-04-2024.

Επίσης, στο έγγραφο της απόφασης 585/2024, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στη 3η τμηματική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου και δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 4η και τελική τμηματική προθεσμία, διάρκειας 2 μηνών.

 • Το ποσοστό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου που έχει εκτελεστεί έως σήμερα είναι περίπου 20% του συνόλου του έργου.
 • Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως η αποκατάσταση των θεμελίων και η εκσκαφή σε βραχώδες κατά 80% έδαφος, περιλήφθηκαν στις παρατάσεις που δόθηκαν, ωστόσο οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας οφείλονται κυρίως σε καθυστερήσεις του αναδόχου, σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. 963802/2-8-2023, 1112422/15-09-2023, 1377412/911-2023, 1521309/8-12-2023, 372384/21-03-2024 και 421836/02-04-2024 έγγραφα.
 • Υπήρξε μία τροποποίηση στη στατική μελέτη, που αφορά στις κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, και σχετίζεται με την εφαρμογή του νέου Κ.Τ.Σ. στις κατασκευές αυτές. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να εκτελεστούν διότι δεν έχουν περιληφθεί σε Α.Π.Ε. και δεν υπάρχει δυνατότητα περίληψής τους στην παρούσα σύμβαση. Για τις εργασίες σκυροδέτησης στο εσωτερικό του κτιρίου και στη θεμελίωση του εξωτερικού μεταλλικού κλιμακοστασίου δεν είχαν υποβληθεί εγκαίρως από τον ανάδοχο οι μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος προς έγκριση. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος υπέβαλε στις 16-11-2023 τις τελικές μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος, ώστε αυτές να εγκριθούν από την υπηρεσία και να είναι δυνατή η εκκίνηση των εργασιών σκυροδέτησης. Τα πρώτα δικαιολογητικά για τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος κατατέθηκαν από τον ανάδοχο στις 19-09-2023, ήτοι με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών από το πέρας των εκσκαφών, και αφορούσαν σε μονάδα σκυροδέματος που είναι σε αναστολή λειτουργίας, επομένως προφανώς δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτά. Η Υπηρεσία με τα με αρ. πρωτ. 1190105/2-10-2023, 1290376/23-10-2023, 1317198/27-10-2023 και 1377412/9-11-2023 έγγραφα ζήτησε συμπληρωματικά δικαιολογητικά για τη μονάδα σκυροδέματος και τελικά αυτά υποβλήθηκαν στις 16-11-2023 και εγκρίθηκαν με την 1496413/04-12-2023 απόφαση. Επίσης, οι εκσκαφές δεν έχουν ολοκληρωθεί, αφού απομένει η εκσκαφή της τρίτης στάθμης σε γωνία του αντλιοστασίου πυρόσβεσης, καθώς και η εκσκαφή για τη θεμελίωση του εξωτερικού μεταλλικού κλιμακοστασίου, οι οποίες έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
 • Ο ανάδοχος επέδειξε σημαντική καθυστέρηση στην προσκόμιση προς έγκριση υλικών για την ενσωμάτωσή τους στο έργο, και μάλιστα εκκρεμούν ακόμη υποβολές υλικών προς έγκριση, όπως φαίνεται από τα έγγραφά μας στον φάκελο του έργου. Η Υπηρεσία με τα με αρ. πρωτ. 874954/14-9-2022, 326169/17-3-2023, 374779/28-3-2023, 418732/5-4-2023, 706048/9-6-2023, 963802/2-8-2023, 1112413/15-9-2023, 1317198/27-10-2023, 1384538/1011-2023 και 1489589/1-12-2023 έγγραφά της είχε ζητήσει επανειλημμένως από τον ανάδοχο να καταθέσει υλικά προς έγκριση προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο και είχε επισημάνει ότι οι παραγγελίες των υλικών θα πρέπει να γίνουν εγκαίρως και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
 • Οι τροποποιήσεις στις μελέτες που προέκυψαν είτε λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων είτε λόγω αλλαγής κανονισμών, όπως αναφέρεται ανωτέρω, αντιμετωπίστηκαν από τους μελετητές του έργου. Η Υπηρεσία έχοντας ευθύνη για τον καλύτερο συντονισμό του έργου και την αγαστή συνεργασία όλων των μελών (αναδόχου, μελετητών, επίβλεψης), απευθύνει έγγραφα τόσο στον ανάδοχο όσο και στους μελετητές, όποτε προκύπτει ανάγκη, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες όλων για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.
 • Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων διαφόρων συμβατικών εργασιών καθώς και οι νέες τιμές που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, συμπεριλήφθηκαν στον 1ο, 2ο και 3ο  Α.Π.Ε. Υπάρχουν ωστόσο εργασίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον συμβατικό προϋπολογισμό και δεν μπορούν να καλυφθούν με Α.Π.Ε. από την παρούσα σύμβαση, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση του ανελκυστήρα ατόμων και η αλλαγή του είδους ανελκυστήρα φορείων από υδραυλικό σε ηλεκτροκίνητο χωρίς μηχανοστάσιο (MRL), ή εργασίες που έχουν τροποποιηθεί λόγω αλλαγής κανονισμών και προδιαγραφών, οι οποίες όμως δεν είναι προαπαιτούμενες για την εκτέλεση άλλων εργασιών και δεν επηρεάζουν την μερική ολοκλήρωση του έργου.
 • Η Υπηρεσία με συνεχή έγγραφά της έχει ζητήσει την καθημερινή και αδιάλειπτη παρουσία πολιτικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού επί τόπου του έργου και την παρουσία μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού κατά την εκτέλεση εργασιών Η/Μ, λόγω της φύσης και του μεγέθους του έργου. Ο ανάδοχος δεν έχει ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή που ορίζεται από τη νομοθεσία και τα συμβατικά τεύχη και δεν είχε σε καμία φάση του έργου μόνιμη παρουσία επί τόπου μηχανικού. Η έλλειψη συνεχούς παρουσίας μηχανικού στο έργο είχε σαν αποτέλεσμα και την πλημμελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και για τον λόγο αυτό έχουν γίνει τα με αρ. πρωτ. 1203538/23-11-2022, 1195168/3-10-2023 και 1290373/23-10-2023 έγγραφα.
 • Στις 19-12-2023 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 1573126/19-12-2023) ο ανάδοχος υπέβαλε Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, η οποία απορρίφθηκε με την υπ΄ αριθ. 1597579/27-122023 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Εν συνεχεία, ο ανάδοχος υπέβαλε στις 09-01-2024 ένσταση κατά της 1597579/27-12-2023 απόφασης, η οποία απορρίφθηκε με την υπ΄ αρ. 24844/19-03-2024 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έπειτα από την υπ΄ αρ. 1 γνωμοδότηση της 5ης Συνεδρίας/05-03-2024 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής.
 • Εκκρεμεί ένσταση του αναδόχου (αρ. πρωτ. εισερχομένου 436537/04-04-2024) κατά της υπ’ αριθ. 363397/20-03-2024 απόφασης έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. και κατά του 3ου Α.Π.Ε., ο οποίος συντάχθηκε από την Υπηρεσία, υπογράφηκε με επιφύλαξη από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 363397/20-03-2024 απόφαση, έπειτα από την υπ΄ αρ. 14 θετική γνωμοδότηση της 14ης Συνεδρίας/26-07-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.
 • Το εργοτάξιο από τον Δεκέμβριο 2023 έως και σήμερα παραμένει κλειστό και δεν πραγματοποιείται καμία εργασία, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 95959/24-01-2024, 138126/0102-2024 και 421836/02-04-2024 έγγραφα.
 • Ο ανάδοχος δεν έχει αιτηθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, η οποία λήγει στις 17-04-2024.
 • Σύμφωνα με το αρ. 147 παρ. 7 του Ν. 4412/2016  «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.» 
 • Σύμφωνα με το αρ. 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016  «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.»
 • Η οριακή προθεσμία του έργου σύμφωνα με το αρ. 147 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, υπολογίζεται ως εξής:
 • Αρχική σύμβαση: 01-06-2021 έως 31-01-2023, ήτοι 610 ημέρες.
 • Παρατάσεις εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας: (αποφ. 606/2022) 01-02-2023 έως 30-06-2023, ήτοι 150 ημέρες.
 • Σύνολο: 610+150=760 ημέρες
 • 760 * 1/3 = 253,33 ≈ 253 ημέρες
 • Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Υπηρεσία εκτιμά ότι το έργο δεν δύναται να ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας και δύναται να δοθεί παράταση έως την οριακή προθεσμία, κατά 253 ημέρες, ήτοι έως 26-12-2024, ώστε να ολοκληρωθεί κατά μεγάλο τμήμα το φυσικό αντικείμενο του έργου.  
 • Η ανωτέρω αναφερόμενη παράταση δύναται να χορηγηθεί «χωρίς αναθεώρηση», κατά την παρ. 8 του αρ. 147 του Ν. 4412/2016, εκτός από τις εργασίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον συμβατικό προϋπολογισμό και δεν μπορούν να καλυφθούν με Α.Π.Ε. από την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τον πίνακα διαχωρισμού των εργασιών, βάσει του αρ. 147 παρ.10 του Ν. 4412/2016, που θα καταρτιστεί από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο, έπειτα από την με αρ πρωτ. 455920/09-04-2024 πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας.  
 • Βάσει της παρ. 2.2 του κεφαλαίου 2 της εγκυκλίου 73/2024 του Υπουργείου Εσωτερικών, η Περιφερειακή Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 και επομένως είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου (παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013). 


Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
Το τακτικό  μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης απέχει από την ψηφοφορία.
Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό. 

 

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png