Τι περιλαμβάνει ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2021.


Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου και έγινε διά περιφοράς, το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας οι θέσεις που είναι κενές προς κάλυψη είναι οι ακόλουθες:
 
Α. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Μία θέση Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
Β. Κάδος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ)
 • Δύο θέσεις ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
 • Μία θέση ΔΕ Δομικών
 • Μία θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Ο προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2021 αφορά τις ακόλουθες κενές οργανικές θέσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών:
 
Α. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Μία θέση Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
Β. Κάδος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ)
 • Μία θέση ΔΕ Δομικών
 • Μία θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 • την πρόταση του κ. Προέδρου για συζήτηση
 • την υπ.αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07/2020 με ΑΔΑ: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ
και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία με λεπτομέρεια αναγράφεται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης αποφάσισε ομόφωνα επί 8 παρισταμένων μελών επί συνόλου 9, ότι εγκρίνει τη λήψη απόφασης περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έτους 2021 για τις κάτωθι κενές οργανικές θέσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών:
 
Α. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Μία θέση Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
Β. Κάδος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ)
 • Μία θέση ΔΕ Δομικών
 • Μία θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Οι παραπάνω προβλεπόμενες θέσεις, αφορούν μόνιμο προσωπικό όπως αυτές προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και θα καλυφθούν με ιδίους πόρους καθώς θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6011 με ετήσιο ποσό δαπάνης 33.696,00€, ΚΑ 10-6051.001. με ετήσιο ποσό δαπάνης 7.120,08 ευρώ.
 
Το αίτημα του ετήσιου προγραμματισμού θα υποβληθεί στο τμήμα προσωπικού του Δήμου Αίγινας ως εποπτεύων φορέας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας"’ προκειμένου να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Ως αναγκαίος χρόνος πρόσληψης με βάση την αμεσότητα της ανάγκης της υπηρεσίας πλήρωσης των αιτούμενων θέσεων θεωρείται ο Μάρτιος του 2021. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2020.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png