Απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα.

 
Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα, σε ποσοστό 60% για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα της εστίασης και την παροχή ποτών και 50% για τις επιχειρήσεις που δεν σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας στη συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου 2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η λήψη απόφασης περί απαλλαγής υποχρέωσης καταβολής μέρους του οικονομικού ανταλλάγματος πληττόμενων επιχειρήσεων δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186Α΄/29-09-2020).

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο επί επτά παρισταμένων μελών επί συνόλου 9 αποφάσισε ομόφωνα ότι:
  • Για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής του 60% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος όσες επιχειρήσεις σχετίζονται με την δραστηριότητα της εστίασης και την παροχή ποτών.
  • Για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής του 50% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος όσες επιχειρήσεις δεν σχετίζονται με την δραστηριότητα της εστίασης και την παροχή ποτών.
Η εισήγηση του προέδρου κ. Στέλιου Θεριανού αφορούσε στις διατάξεις του Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186Α΄/29-09-2020) και συγκεκριμένα του Άρθρου 16: "Mείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα".
 
Στο άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A ́ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α ́ 104), προστίθενται παρ. 4, 5 και 6 ως εξής:
 
4. Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α ́ 285), προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020,κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Ο παραχωρησιούχος δικαιώματος χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001, προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α ́ 83), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται, αρχής γενομένης από τον μήνα Ιούνιο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
 
5. Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001, προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, δύνανται να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής μέρους του οικονομικού ανταλλάγματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος
για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττονται αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται σχετική απόφαση του διοικητικού οργάνου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.
 
6. Στην περίπτωση που οι παραχωρησιούχοι έχουν ήδη καταβάλλει στο ακέραιο το οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της ζώνης λιμένα για προγενέστερους μήνες, οι προαναφερόμενες μειώσεις συμψηφίζονται με την επόμενη δόση καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος της τρέχουσας παραχώρησης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png