Η κατάρτιση και η έγκριση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού, για τον καθαρισμό ρεμάτων (αφορά και την Αίγινα) θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας .

Η κατάρτιση και η έγκριση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τον καθαρισμό ρεμάτων (αφορά και την Αίγινα) θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019.

41. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων-τευχών και της ηλεκτρονικής δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας "Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων 2η εργολαβία 2020 (Πειραιώς, Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας)" προϋπολογισμού 560.000,00 € με Φ.Π.Α. (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων). Εισηγητής η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων.