Δημοσιεύθηκε από την Περιφέρεια Αττικής πρόσκληση για την βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια. Δυνητικός δικαιούχος και ο Δήμος Αίγινας.

 
Ο δήμος της Αίγινας βρίσκεται ανάμεσα στους δυνητικούς δικαιούχους των ΟΤΑ Α' βαθμού, για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική" και πιο συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 4 που έχει ως θέμα την "Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε σήμερα. Επιγραμματικά η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοτικών κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.
 • Ως ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών περιγράφονται οι ακόλουθες
 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
 • Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος ψύξης χώρων.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ΣΗΘΥΑ.
 • Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).

  Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται ποσό που καθορίζεται ανάλογα με τον μόνιμο
  πληθυσμό του κάθε Δήμου ως εξής:

  (Αναφέρουμε μόνο την περίπτωση στην οποία υπάγεται ο δήμος Αίγινας) Από 10.001 έως 25.000 κατοίκους 230.000 ευρώ.

  Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.