Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, για την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού.

 
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, συζητήθηκε το θέμα, που αφορούσε στην εισήγηση παράτασης της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών για το έργο της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας. Η απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στο αιτιολογικό της απόφασης, η επιτροπή έλαβε υπόψιν της τα ακόλουθα:
 
1. Λόγω σφοδρής κακοκαιρίας δεν εκτελέστηκαν εργασίες την 6/2, 23/2, 25/2, 28/3, 1/4, 18/4, 8/4, 12/4, 22/5, 1/7, 2/7, 3/7, 23/7, 20/8, 21/8, 28/8, 29/8, 30/8, 4/9, 13/9, 18/9, 24/9, 1/10, 7/10, 22/10 και 23/10/19 ήτοι απαιτείται παράταση της Ζ’ ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας κατά 33 ημερολογιακές ημέρες.
2. Στο άρθρο 4.5.5 της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται ότι εφόσον η έκδοση των απαιτούμενων αδειών καθυστερήσει πέραν των τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία έλαβε χώρα στις 21/12/2017, παρατείνονται αντίστοιχα οι προθεσμίες του Έργου και συνεπώς ο Ανάδοχος δικαιούται ισόχρονη παράταση με αναθεώρηση. Άρα δια του άρθρου 4.5.5 της Ε.Σ.Υ. ορίζεται ότι ο χρόνος για την έγκριση της άδειας παραχώρησης θα έχει μέγιστη διάρκεια τεσσάρων μηνών. Για το διάστημα από τις 08/02/2019 έως και τις 03/10/2019, ο ανάδοχος αιτείται παράταση 238 ημερών για την συνολική προθεσμία του Έργου και η Υπηρεσία συνεκτιμώντας την πέραν των τεσσάρων μηνών αδειοδοτική διαδικασία, καθώς και την συνολική εξέλιξη του έργου κρίνει ότι δικαιούται παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 120 ημερολογιακές ημέρες.
3. Για την απομάκρυνση Ο.Κ.Ω. από τον χώρο κατασκευής του φρεατίου στο Πέρανι Σαλαμίνας από τρίτους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ), την διαμόρφωση του ευρύτερου χώρου και δαπέδου εργασίας κατασκευής των πασσάλων, για την απομάκρυνση των ακατάλληλων προς διάτρηση εδαφικών υλικών, την κατασκευή πασσάλων και του κεφαλόδεσμου τους και της τμηματικής συρματοκοπής των πασσάλων στις θέσεις εισόδου και εξόδου των αγωγών, απαιτείται κατά εκτίμηση της Υπηρεσίας παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 124 ημερολογιακές ημέρες.
4. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ του έργου έχει εγκριθεί η πόντιση υπερσυμβατικού τμήματος υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 417,62 μέτρων, οπότε απαιτούνται 417,62/14.244,00 = 0,0293 × 480= 14 ημερολογιακές ημέρες για την εργασία της ερμάτωσης, καθέλκυσης θαλάσσιας αποθήκευσης και πόντισης του επί πλέον μήκους. Συνεπώς απαιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 14 ημερολογιακές ημέρες
5. Με την από 12-11-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε, εντός της συμβατικής προθεσμίας την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της Ζ’ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού) κατά 119 ημέρες και της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 495 ημέρες ήτοι μέχρι την 23-7-2021.
 
Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου "με αναθεώρηση" κατά (33+120+124+14=291) 291 ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 31-12-2020.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png