Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και δικύκλων με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τεχνικό έλεγχο.


Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο οχημάτων των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η νήσος Αίγινα της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο: Τα μηχανοκίνητα οχήματα:Σελίδα 3 από 10 α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού) β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα στην άδεια κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η νήσος Αίγινα της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

i. Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη εντός του χρονικού διαστήματος από 02 Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου, καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα έως και μια εβδομάδα μετά από την συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας ή από την ημερομηνία προηγούμενου ελέγχου αντίστοιχα.

Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη εντός του χρονικού διαστήματος από 16 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.


ii. ii. Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 02 Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου, καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα έως και μια εβδομάδα μετά από την συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, ή από την ημερομηνία του προηγούμενου ελέγχου.

Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 16 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,Σελίδα 4 από 10 υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.

Επισημαίνεται ότι τα οχήματα της παρ.1α και 1β τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο και πρέπει να υποβληθούν σε επανέλεγχο αυτός θα πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από 16 Μαρτίου έως 10 Απριλίου χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.
iii. Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων των λοιπών κατηγοριών (Λεωφορεία άνω των εννέα θέσεων (με του οδηγού), Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, η νήσος Αίγινα της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα κάθε ένα (1) χρόνο, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου.

Β. Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο οχημάτων των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η δημοτική ενότητα Τροιζήνος & Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο :
Τα μηχανοκίνητα οχήματα:
α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού) β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα στην άδεια κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της
επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, οι δημοτικές ενότητες Τροιζήνος και Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
i. Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη εντός του χρονικού διαστήματος από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου, καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα έως και μια εβδομάδα μετά από την συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, ή από την ημερομηνία του προηγούμενου ελέγχου.
Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη εντός του χρονικού διαστήματος από 01 Ιουνίου έως 14 Απριλίου του επόμενου έτους καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους μήνες της επόμενης εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ στην περιοχή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.

ii. Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου, καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα έως και μια εβδομάδα μετά από την συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, ή από την ημερομηνία του προηγούμενου ελεγχου.

Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 01 Ιουνίου έως 14 Απριλίου του επόμενου έτους καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους μήνες της επόμενης εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ στην περιοχή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα .
Επισημαίνεται ότι τα οχήματα της παρ.1α και 1β τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο και πρέπει να υποβληθούν σε επανέλεγχο αυτός θα πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα .
iii. Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων των λοιπών κατηγοριών (Λεωφορεία άνω των εννέα θέσεων (με του οδηγού), Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, οι δημοτικές ενότητες Τροιζήνος και Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα κάθε ένα (1) χρόνο, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου.

Γ. Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο οχημάτων των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η δημοτική ενότητα Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με αρχική άδεια κυκλοφορίας παλαιοτέρων ετών.

Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο :
Τα μηχανοκίνητα οχήματα:
α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού)
β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα
στην άδεια κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η δημοτική ενότητα Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
i. Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας έχουν συμπληρωθεί τέσσερα έτη πριν από τις 15 Απριλίου τρέχοντος έτους, υπόκεινται σε αρχικό τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.


ii. Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας έχει συμπληρωθεί ένα έτος πριν από τις 15 Απριλίου τρέχοντος έτους, υπόκεινται σε αρχικό τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.


Επισημαίνεται ότι τα οχήματα της παρ.1α και 1β τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και πρέπει να υποβληθούν σε επανέλεγχο αυτός θα πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα. 
iii. Τα οχήματα των λοιπών κατηγοριών (Λεωφορεία άνω των εννέα θέσεων -με του οδηγού-, Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, η δημοτική ενότητα Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και για τα οποία από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας έχει ήδη συμπληρωθεί χρονικό διάστημα ενός έτους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος προγράμματος.
Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα :


Οι επόμενοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα κάθε ένα (1) χρόνο, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου.

Δ. Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο οχημάτων με έδρα μία εκ των λοιπών νήσων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
Ειδικά για τα μηχανοκίνητα οχήματα κάθε κατηγορίας, πλην εκείνων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα Δήμος της Περιφέρειας Αττικής ένας εκ των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας και η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής δεν υφίσταται υποχρέωση σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ.1 της Υ.Α.19111/192/19 και την παρ.2δ του άρθ.3 της Υ.Α. 49372/3352/2017 και στην αριθμ. 4019/41/27-04-18 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις από την μη υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, τα οποία υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο.

Παρατηρήσεις
  • Τα ανάριθμα μεταχειρισμένα οχήματα και δίκυκλα που εισάγονται στη χώρα ή εκποιούνται ως ανάριθμα από τον ΟΔΔΥ ή άλλο φορέα, προκειμένου να τους χορηγηθούν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.
  • Τα οχήματα και δίκυκλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας, που τους είχε χορηγηθεί.
  • Τα εκπαιδευτικά οχήματα και δίκυκλα υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο.
  • Οχήματα και δίκυκλα που η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών άλλης Περιφέρειας της χώρας από την οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.
  • Όσα οχήματα και δίκυκλα όφειλαν, πριν την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, να έχουν ήδη προσκομιστεί για αρχικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν είχαν προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο, θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμα.
  • Οι κάτοχοι που δεν προσκομίζουν το όχημα τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που έχει αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως πρόστιμο και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων), όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.

Η Αντιπεριφερειαρχης,
Θεοδωρακοπούλου - Μπογρη Βασιλική.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png