Παράταση προθεσμίας για τη μεταφορά της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρίας "Ν. και Κ. Τόγιας Α.Ε." στη περιοχή Παλιαχώρα θέση "Δραγονέρα".

Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Β. Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη που αφορά στην παράταση προθεσμίας για μεταφορά σε άλλη κατάλληλη θέση, στη μονάδα
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρίας "Ν. και Κ. Τόγιας Α.Ε." στη περιοχή Παλιαχώρα θέση "Δραγονέρα" του Δήμου Αίγινας.

Παρατείνουμε, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 33 του Ν.4712/2020, όπως ισχύουν, μέχρι 16-09-2021 (10 μήνες μετά την ολοκλήρωση των 24 μηνών, από την υποβολή της υπ’ αριθ. 11769/16-11-2018 αίτησης), την προθεσμία για μεταφορά σε άλλη κατάλληλη θέση, της υπάρχουσας εγκατάστασης παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της «Ν. και Κ. ΤΟΓΙΑΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στην περιοχή «Παλιαχώρα», θέση Δραγονέρα (37ο45’ 12.50” Β, 23ο 28’ 59.26” E) στην Αίγινα.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ. 11769/Φ14.ΑΙΓ.422/27-12- 2018 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και παρατάθηκε με τις υπ’ αριθ.
4116/19-07-2019 5238/03-10-2019, 306/25-02-2020 και 3347/09-07-2020 Αποφάσεις

2. Μετά την 16-09-2021, εκδίδεται απόφαση διακοπής λειτουργίας και σφραγίζεται η υπόψη εγκατάσταση.

3. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010), σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png