Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Πρακτικά εκλογής προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 4/2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Στην Αίγινα σήμερα 5 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00΄το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2093/28.2.2017 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Αντώνιου Μούρτζη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημήτριου Μούρτζη, διαπιστώθηκε από τον
Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη και
ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μούρτζης Αντώνιος
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
3. Ζορμπάς Ιωάννης
4. Γεννίτσαρης Κων/νος
5. Μούρτζης Γεώργιος
6. Βατικιώτης Δημήτριος
7. Πάλλης Στυλιανός
8. Οικονόμου Νικόλαος
9. Δέδες Ευάγγελος
10. Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη
11. Θεριανός Στυλιανός
12. Μαρμαρινός Παναγιώτης
13. Πάλλης Ελευθέριος
14. Μαρμαρινός Σταμάτιος
15. Τσούρης Ανάργυρος
16. Λεούσης Νεκτάριος
17. Πούντος Ιωάννης
18. Δούκας Σωκράτης
19. Τρίμης Κυριάκος
20. Παπαδόπουλος Ιωάννης
21. Τσατήρης Γεώργιος
22. Τζίτζης Φίλιππος
23. Ντελής Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λορέντζος Γ. Αθανάσιος
2. Πτερούδης Νικόλαος
3. Πούντος Νικόλαος
4. Λαμπαδάριος Στυλιανός


Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στο Δημοτικό Υπάλληλο του Δήμου Αίγινας κ. Αθανάσιο Ε. Λορέντζο.
(Μετά την εκλογή του Προεδρείου απεχώρησε της έδρας ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ.Αντώνιος Μούρτζης και την θέση του έλαβε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Νικόλαος
Οικονόμου μετά της νεοεκλεγέντος Γραμματέως κ. Αικατερίνης Σαλπέα – Στάθη).

Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64)
Στη συνέχεια κάλεσε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των μελών της, και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και αν δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία, να επαναληφθεί η ψηφοφορία για δεύτερη φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, προκειμένου να εκλεγεί ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει
τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων Δημοτικός σύμβουλος.

Κατόπιν διεξαχθείσης ψηφοφορίας μεταξύ των 15 παρισταμένων μελών εκ του συνόλου των 16 μελών της παράταξης της πλειοψηφίας ανεδείχθη ομόφωνα από την πρώτη ψηφοφορία ως υποψήφιος για το αξίωμα του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος Οικονόμου Νικόλαος του Τρύφωνα, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας, λαβών 15 ψήφους.

Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο Αντιπρόεδρο, αυτός θα υποδειχθεί από την ελάσσονα μειοψηφία και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.

Κατόπιν διεξαχθείσης ψηφοφορίας μεταξύ των 6 παρισταμένων μελών εκ του συνόλου των 8 μελών της μείζονος μειοψηφίας, ανεδείχθη ομόφωνα από την πρώτη ψηφοφορία ως υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσατήρης Γεώργιος του Δημητρίου, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μείζονος μειοψηφίας, λαβών 6 ψήφους.

Ακολούθως, ο Προεδρεύων κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε το σύνολο των συμβούλων των δημοτικών παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας εν τω συνόλω να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί υποψήφιος Γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των δημοτικών παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας εν τω συνόλω, αυτός θα υποδειχθεί από τη μείζονα μειοψηφία και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.

Επειδή δεν υπήρξε ανάδειξη υποψηφίου (δεν προτάθηκε υποψήφιος) από το σύνολο των συμβούλων των δημοτικών παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας εν τω συνόλω για τη θέση του Γραμματέα, ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη της μείζονος μειοψηφίας να αναδείξουν ως υποψήφιο Γραμματέα εκ των μελών της.

Επειδή δεν υπήρξε ανάδειξη υποψηφίου (δεν προτάθηκε υποψήφιος) για τη θέση του Γραμματέα και από την μείζονα μειοψηφία του Συμβουλίου, ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη της πλειοψηφίας να αναδείξουν ως υποψήφιο Γραμματέα εκ των μελών της.

Κατόπιν διεξαχθείσης ψηφοφορίας μεταξύ των 15 παρισταμένων μελών εκ του συνόλου των 16 μελών της πλειοψηφίας, ανεδείχθη από την πρώτη ψηφοφορία ως υποψήφια για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου η Σύμβουλος κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη του Παναγιώτη, η οποία συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, λαβών 15 ψήφους. Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 31-8-2019, ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία. Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονόμου Νικόλαος του Τρύφωνα και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.

Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, με 16 ψήφους υπέρ ενώ υπήρξαν 7 λευκά ψηφοδέλτια, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος από τη μείζονα μειοψηφία αναδείχθηκε ο κ. Τσατήρης Γεώργιος του Δημητρίου και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, με 19 ψήφους υπέρ ενώ υπήρξαν 4 λευκά ψηφοδέλτια, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Στην συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφια, κατά τα ανωτέρω, αναδείχθηκε από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Σύμβουλος Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη του Παναγιώτη και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής της για το συγκεκριμένο αξίωμα.


Στην ψηφοφορία που ακολούθησε η προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, με 16 ψήφους υπέρ ενώ υπήρξαν 7 λευκά ψηφοδέλτια, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας για
την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 31-08-2019, όπως παρακάτω:
α.- Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονόμου Νικόλαος του Τρύφωνα
β.- Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσατήρης Γεώργιος του Δημητρίου
γ.- Γραμματέας η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη του Παναγιώτη
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ακριβές απόσπασμα

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

Αντώνιος Μούρτζης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png