Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Πρακτικό εκλογής Οικονομικής Επιτροπής.

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 4/2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Στην Αίγινα σήμερα 5 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2093/28.2.2017 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Αντώνιου Μούρτζη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημήτριου Μούρτζη, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη και ονομαστικά οι εξής:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μούρτζης Αντώνιος

1. Λορέντζος Γ. Αθανάσιος

2.

Σκαλτσιώτης Γεώργιος

2.

Πτερούδης Νικόλαος

3.

Ζορμπάς Ιωάννης

3.

Πούντος Νικόλαος

4.

Γεννίτσαρης Κων/νος

4. Λαμπαδάριος Στυλιανός

5.Μούρτζης Γεώργιος

6.Βατικιώτης Δημήτριος

7.Πάλλης Στυλιανός

8.Οικονόμου Νικόλαος

9.Δέδες Ευάγγελος

10.Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη

11.Θεριανός Στυλιανός

12.Μαρμαρινός Παναγιώτης

13.Πάλλης Ελευθέριος

14.Μαρμαρινός Σταμάτιος

15.Τσούρης Ανάργυρος

16.Λεούσης Νεκτάριος

17.Πούντος Ιωάννης

18.Δούκας Σωκράτης

19.Τρίμης Κυριάκος

20.Παπαδόπουλος Ιωάννης

21.Τσατήρης Γεώργιος

22.Τζίτζης Φίλιππος

23.Ντελής Αντώνιος

1

ΟΠροεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στο Δημοτικό Υπάλληλο του Δήμου Αίγινας κ. Αθανάσιο Ε. Λορέντζο.

(Μετά την εκλογή του Προεδρείου απεχώρησε της έδρας ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Μούρτζης και την θέση του έλαβε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Νικόλαος Οικονόμου μετά της νεοεκλεγέντος Γραμματέως κ. Αικατερίνης Σαλπέα – Στάθη).

ΟΔημοτικός Σύμβουλος Πάλλης Ελευθέριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα προ της εκλογής μελών Επιτροπών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μούρτζης Γεώργιος, Βατικιώτης Δημήτριος, Θεριανός Στυλιανός, Λεούσης Νεκτάριος και Δούκας Σωκράτης διαπιστώθηκαν απόντες κατά την ψηφοφορία από το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74)

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Οικονόμου Νικόλαος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 31-08-2019, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 6 τακτικά μέλη εκ των οποίων 2 θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 2 θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή, δηλαδή δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των

2

παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε αρχικά τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:

α. υποψήφιοι τακτικοί οι -κ. Πτερούδης Νικόλαος, λαβών από την πρώτη ψηφοφορία 8 ψήφους εκ

των 8 παρισταμένων μελών της μειοψηφίας.

-κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης, λαβών από την πρώτη ψηφοφορία 8 ψήφους εκ των 8 παρισταμένων μελών της μειοψηφίας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαπιστώθηκε ότι οι παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπέδειξαν υποψήφια αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι δυνάμει του άρθρου 74, παρ. 4, τελευταίο εδάφιο, του Ν. 3852/2010 στη θέση τους θα εκλεγούν σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, θα ακολουθήσει δεύτερη ψηφοφορία. Σε αυτήν εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί εκλογή των μελών της Επιτροπής και παραμένουν κενές θέσεις γίνεται και τρίτη ψηφοφορία προκειμένου οι υποψήφιοι να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 4 Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:

-κ. Ζορμπάς Ιωάννης

-κ. Μαρμαρινός Σταμάτιος

-κ. Μούρτζης Γεώργιος

-κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

Για αναπληρωματικά μέλη και σύμφωνα με τα ανωτέρω διαπιστωθέντα έθεσαν υποψηφιότητα πέντε (5) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:

3

-κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

-κ. Μούρτζης Αντώνιος

-κ. Πάλλης Στυλιανός

-κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη

-κ. Τσούρης Ανάργυρος

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 6 τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε 6 ήτοι 2 της μειοψηφίας και 4 της πλειοψηφίας. Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της παραπάνω πρώτης ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι οι υποψήφιοι για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συγκέντρωσαν:

α) κ. Ζορμπάς Ιωάννης 18 ψήφους υπέρ

(εκ της πλειοψηφίας)

β) κ. Μαρμαρινός Σταμάτιος 14 ψήφους υπέρ

(εκ της πλειοψηφίας)

γ) κ. Μούρτζης Γεώργιος 17 ψήφους υπέρ

(εκ της πλειοψηφίας)

δ) κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος 15 ψήφους υπέρ

(εκ της πλειοψηφίας)

ε) κ. Πτερούδης Νικόλαος 14 ψήφους υπέρ

(εκ της μειοψηφίας)

στ) κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης 15 ψήφους υπέρ

(εκ της μειοψηφίας)

ενώ υπήρξε και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

 

Συνεπώς, μετά το πέρας της παραπάνω πρώτης ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι και οι 6 υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 5 αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των 5 μελών της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω. Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της παραπάνω πρώτης ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι οι υποψήφιοι για αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συγκέντρωσαν:

α) κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης 17 ψήφους υπέρ β) κ. Μούρτζης Αντώνιος 17 ψήφους υπέρ γ) κ. Πάλλης Στυλιανός 16 ψήφους υπέρ

δ) κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη 16 ψήφους υπέρ

4

ε) κ. Τσούρης Ανάργυρος 17 ψήφους υπέρ

Συνεπώς, μετά το πέρας της παραπάνω πρώτης ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι και οι 5 υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που ισοψήφησαν είναι αφενός οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρμαρινός Παναγιώτης, Μούρτζης Αντώνιος και Τσούρης Ανάργυρος οι οποίοι συγκέντρωσαν από 17 ψήφους, αφετέρου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάλλης Στυλιανός και Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη οι οποίοι συγκέντρωσαν από 16 ψήφους.

Ο Πρόεδρος του .Σ κ. Οικονόμου Νικόλαος, προχώρησε σε κλήρωση για τον καθορισμό της κατάταξης των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που ισοψήφησαν, με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Τα ονόματα των κληρωθέντων αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ο.Ε ΠΟΥ ΙΣΟΨΗΦΗΣΑΝ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Ανάργυρος

Τσούρης

Δημοτικός Σύμβουλος

2

Αντώνιος

Μούρτζης

Δημοτικός Σύμβουλος

3

Παναγιώτης

Μαρμαρινός

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Στυλιανός

Πάλλης

Δημοτικός Σύμβουλος

5

Αικατερίνη

Σαλπέα - Στάθη

Δημοτική Σύμβουλος

Ύστερα από τα ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ότι εκλέγονται ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας για την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας, ήτοι έως 31-08-2019 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Τακτικά Μέλη:

 

α) κ. Ζορμπάς Ιωάννης

(εκ της πλειοψηφίας)

β) κ. Μούρτζης Γεώργιος

(εκ της πλειοψηφίας)

γ) κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

(εκ της πλειοψηφίας)

δ) κ. Μαρμαρινός Σταμάτιος

(εκ της πλειοψηφίας)

ε) κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης

(εκ της μειοψηφίας)

στ) κ. Πτερούδης Νικόλαος

(εκ της μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη:

 

5

α) κ. Τσούρης Ανάργυρος

(εκ της πλειοψηφίας)

β) κ. Μούρτζης Αντώνιος

(εκ της πλειοψηφίας)

γ) κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

(εκ της πλειοψηφίας)

δ) κ. Πάλλης Στυλιανός

(εκ της πλειοψηφίας)

ε) κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη

(εκ της πλειοψηφίας)

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος του .Σ.

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος του .Σ.

Νικόλαος ΟικονόμουΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png