Δημοσιεύθηκε η ανάκληση απόφασης Δημάρχου Αίγινας που αφορά ορισμό Αντιδημάρχου.

…………………………ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ………………………….
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αίγινα, 24/08/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Α.Π: 10834
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός Απόφασης
384/2017

Ανάκληση απόφασης Δημάρχου Αίγινας που αφορά ορισμό Αντιδημάρχου

Ο Δήμαρχος Αίγινας
αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),
αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου ο οποίος ορίζει αντιδημάρχους.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων και στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σε αυτούς ο Δήμαρχος.
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 περί ανάκλησης αντιδημάρχου πριν
την λήξη της θητείας.
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 περί αδικαιολόγητης απουσίας
Αντιδημάρχου.
5. Την ορθή επανάληψη της υπ.αριθμ. 46/16-03- 2017 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Σ8ΞΩ68-ΚΤΓ)
περί ορισμού Αντιδημάρχων.
6. Την υπ.αριθμ.πρωτ. 9829/03-08- 2017 επιστολή του Δημάρχου Αίγινας προς τον Αντιδήμαρχο
Αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
7. Την υπ.αριθμ.πρωτ. 10685/23-08- 2017 επιστολή του Αντιδημάρχου προς τον Δήμαρχο
8. Την υπ.αριθμ.πρωτ. 10728/23-08- 2017 επιστολή του Δημάρχου Αίγινας προς τον Αντιδήμαρχο
9. Το υπ.αριθμ. πρωτ. 1020/1/249/-α’/21- 08-2017 αντίγραφο ημερήσιου δελτίου του Α/Τ Αίγινας.
10. Τις διαπιστώσεις/γεγονότα σχετικά με τον Αντ/χο Τ.Υ, Περ/ντος και ΕΠΖ: α) της μη επαρκούς
ανταπόκρισης στα ανατεθέντα σ’ αυτόν καθήκοντα με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών
ελλείψεων στην οργάνωση και λειτουργία των υπ’ αυτού αναληφθέντων τμημάτων , β) την επί
μακρόν (άνω του μηνός) αδικαιολόγητη υπηρεσιακή του απουσία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
ενημέρωση του Δ.Σ ή αποστολή ενημερωτικού σημειώματος και δή κατά την θερινή περίοδο
που η εντασσόμενη στα καθήκοντά του διαχείριση των απορριμμάτων βρίσκεται στο ύψιστο
σημείο της δραστηριότητας και αναγκαιότητάς της, με συνέπεια την πρόκληση σοβαρών
λειτουργικών και δημοτικοκοινωνικών βλαπτικών της εικόνας του Δήμου ζητημάτων και γ) της
συχνά και χωρίς έρεισμα αντίθετης με τις αρχές και τις θέσεις της πλειοψηφικής δημοτικής
παράταξης στάσης με συνέπεια την διατάραξη του κλίματος συνεργασίας, την πρόκληση
συγχυτικών και στρεβλωτικών καταστάσεων στην δημοτική πολιτική αλλά και την δημιουργία
προβλημάτων και καθυστερήσεων στην λειτουργία του Δήμου (λ.χ μη ψήφιση τεχνικού
προγράμματος κ.α).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1) Ανακαλούμε την αριθμ.46/2017 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό του Δημοτικού
συμβούλου κ.ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως Αντιδημάρχου, με την αφαίρεση
συνολικά των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής.

2) Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού
Αττικής ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του Νομού ή σε τοπική εφημερίδα και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα ανακοινώσεων
του Δημοτικού Καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png