Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 του Δήμου Αίγινας.

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 1/2017 συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής Δήμου Αίγινας
Αρ. Απόφασης : 1/2017
Στην Αίγινα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20 η του μήνα
Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αίγινας ύστερα από την
ΔΥ/15-09- 2017 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα
Αντιδήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Νόμου 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τεσσάρων (4) μελών ήταν παρόντα τέσσερα (4) μέλη,
Παρόντα μέλη
Δημήτριος Μούρτζης– Δήμαρχος ως Πρόεδρος
Ευάγγελος Δέδες – Αντιδήμαρχος ως μέλος
Παναγιώτης Μαρμαρινός– Αντιδήμαρχος ως μέλος
Αντώνιος Μούρτζης – Αντιδήμαρχος ως μέλος
Απόντα μέλη
Κανείς
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η υπάλληλος του Δήμου Αίγινας Μαρία
Πιτυροπούλου Κλάδου ΔΕ1 Δ/κού με βαθμό Α΄, για την τήρηση των Πρακτικών.
Επίσης, παρευρίσκονται ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Νικόλαος Βλαστός
Κλάδου ΤΕ Τεχν/γων Τοπογράφων Μηχ/κών με βαθμό Α΄ και η κ. Ξανθή
Σκαλτσιώτη Ειδική συνεργάτης για τεχνικά θέματα.
Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αίγινας έτους 2018 (άρθρο 63
παρ. γ Ν. 3852/2010)»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είπε
τα εξής:
Στην παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι το συμβούλιο της
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφασή του εισηγείται στην εκτελεστική
επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των
αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική
ανάπτυξη, τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Επίσης η παρ. 5 του προαναφερομένου άρθρου του Ν. 3852/2010 αναφέρει
ότι στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη
των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της
περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις
προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν
υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην Εκτελεστική Επιτροπή, το σχέδιο του
τεχνικού προγράμματος του Δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Αίγινας ζήτησε με το υπ΄ αρ. 11883/11-09-
2017 έγγραφό του από τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής
Κοινότητας να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους σχετικά με τα έργα που θεωρούν ότι
πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας.

Οι Δημοτικές Κοινότητες Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού έστειλαν
αποφάσεις με τις οποίες υπέβαλαν τις προτάσεις τους.
Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική
Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου κατά τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006 και έχει την ευθύνη
της υλοποίησής του, αφού σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 α του Ν. 3852/2010
γνωμοδοτήσει γι αυτό και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής το
σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου και τόνισε ότι αυτό καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις οικονομικές
δυνατότητες του Δήμου όσο και τις προτάσεις που κατέθεσαν οι Δημοτικές
Κοινότητας Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού δίνοντας όμως παράλληλα
προτεραιότητα στα πλέον επείγοντα έργα.
Ακολούθησε μελέτη του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος από τα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής και διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ.
Μαρμαρινός Παναγιώτης πρότεινε τροποποιήσεις στα ποσά που αφορούν τομείς της
υπηρεσίας ύδρευσης, όπως επισκευές συντηρήσεις γεωτρήσεων, εγκατάσταση
χλωριωτών δεξαμενών αντλιοστασίων και επισκευές συντηρήσεις αντλιοστασίων.
Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
-Την εισήγηση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής
-Τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
-Το άρθρο 76 παρ. 2 α του Ν. 3852/2010
-Το άρθρο 63 του Ν.3852/2010
-Το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας έτους 2018 το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και το οποίο θα
διαβιβαστεί στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για τη συζήτηση αυτού και την
έκφραση γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 α του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια το Τεχνικό Πρόγραμμα θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου
Αίγινας για έγκριση.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1/2017
Για πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ
Αντιδήμαρχοι

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png