Η απόφαση για την έγκριση της μελέτης ψηφιακής αποτύπωσης των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης.


Το συγκεκριμένο θέμα είχε έρθει πρώτη φορά για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 18 Ιουλίου, και στην συνέχεια στις 2 Οκτωβρίου. Επανήλθε στις 6 Νοεμβρίου οπότε και ψηφίστηκε ομόφωνα. Αφορά στη μελέτη σκοπιμότητας για το λεγόμενο εσωτερικό δίκτυο και ο τρόπος που είχε διατυπωθεί δημιούργησε αντιδράσεις στο Σώμα στην πρώτη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω των αναφορών σε αφαλατώσεις κτλ. Η απόφαση για το θέμα είναι η ακόλουθη:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
"Ψηφιακή αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων πόσιμου, έλεγχος λειτουργίας, διαστασιολόγηση και βελτιοποίηση μονάδων αφαλάτωσης, σύνταξη μοντέλου λειτουργίας και έλεγχος υδραυλικής συμπεριφοράς δικτύων διανομής στη νήσο Αίγινα", πρ/σμού δαπάνης 24.800 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ακολούθως, ο κ. Δήμαρχος, αφού έλαβε το λόγο ενημέρωσε το Σώμα ότι ο οικισμός της πόλης της νήσου Αίγινας αποτελεί τον μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο οικισμό του νησιού και διαθέτει δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αίγινας και βρίσκεται σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων από τον Πειραιά. Βάσει της τελευταίας απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός του οικισμού της πόλης της Αίγινας ανέρχεται σε 6.867 κατοίκους. Στον οικισμό της πόλης της Αίγινας υφίστανται δημοτικά δίκτυα ύδρευσης που κατασκευάστηκαν τμηματικά σε διάφορες χρονικές περιόδους πλην όμως δεν υπάρχουν στον Δήμο Αίγινας κατασκευαστικά σχέδια με περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (συστηματική καταγραφή διατομών, μηκών, συνδεσμολογιών κλπ) των δικτύων αυτών. Τα υφιστάμενα δίκτυα δεν είναι ζωνοποιημένα και ως εκ τούτου παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες στη διαχείρισή τους.     Στην παρούσα χρονική περίοδο εκπονείται μελέτη για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη της Αίγινας καθώς και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός). Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα δίκτυα ακαθάρτων να μην εμπλέκονται με τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης αλλά με την καταγραφή και ζωνοποίηση των δικτύων ύδρευσης θα διασφαλιστεί η μη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων διαχείρισης τόσο στην ύδρευση όσο και στη μελλοντική κατασκευή των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων.      Για τους παραπάνω λόγους προτείνει προς το Σώμα την  έγκριση σκοπιμότητας σύνταξης μελέτης παροχής υπηρεσίας που αφορά την «Ψηφιακή αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων πόσιμου, έλεγχος λειτουργίας, διαστασιολόγηση και βελτιοποίηση μονάδων αφαλάτωσης, σύνταξη μοντέλου λειτουργίας και έλεγχος υδραυλικής συμπεριφοράς δικτύων διανομής στη νήσο Αίγινα» θέτοντας υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα τεύχη της υπ’ αριθμ. 79/2017 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.


Ομόφωνα Ι. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα σύνταξης μελέτης - παροχής υπηρεσίας η οποία θα αφορά, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες εργασίες: 1. Μοντελοποίηση του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό της πόλης της Αίγινας μέσω ειδικού προγράμματος ώστε να προκύψει η υδραυλική συμπεριφορά και να είναι δυνατή η σχετική εργασία ζωνοποίησης. Σημειώνεται ότι η μοντελοποίηση θα βασιστεί σε στοιχεία των Οριζοντιογραφιών των Υφιστάμενων Δικτύων Ύδρευσης που θα συνταχθεί σε συνεργασία με τον Τοπογράφο Μηχανικό που θα αναλάβει την εργασία καταγραφής και αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (καταγραφή μηκών, διαδρομών διατομών, κατά το δυνατόν βαθών τοποθέτησης αγωγών, βασικών φρεατίων κλπ), στα πλαίσια άλλης σύμβασης. 2. Ζωνοποίηση των δικτύων ύδρευσης με βάση την προαναφερθείσα εργασία ώστε τα δίκτυα να εξυπηρετούν καλύτερα τόσο την μελλοντική φάση κατασκευής των έργων αποχέτευσης, όσο και την περίοδο κανονικής λειτουργίας τους. 3. Σύνταξη προμετρήσεων, προϋπολογισμών και τευχών δημοπράτησης για τα προκύπτοντα αναγκαία έργα σχετικά με παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης.
Τα παραδοτέα των προαναφερόμενων εργασιών θα περιλαμβάνουν κυρίως: 1. Σχέδιο Υδραυλικών Στοιχείων, σε κατάλληλη κλίμακα, όπου θα αποτυπώνεται το υδραυλικό μοντέλο της επίλυσης των υφιστάμενων δικτύων, βάσει των καταγεγραμμένων στοιχείων που θα περιλαμβάνονται στην Οριζοντιογραφία των Υφιστάμενων Δικτύων Ύδρευσης που θα συνταχθεί από αρμόδιο Τοπογράφο μηχανικό. 2. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών όπου θα περιλαμβάνονται οι παραδοχές και τα στοιχεία υδραυλικής επίλυσης του υδραυλικού μοντέλου τις επίλυσης του υφιστάμενου δικτύου. 3. Τεχνική Έκθεση όπου θα περιλαμβάνεται η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και τα συμπεράσματα για τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και ενδεχόμενες προτάσεις επεκτάσεων. 4. Σχέδιο Ζωνοποίησης Υφιστάμενων Δικτύων όπου θα προταθούν οι τομείς των δικτύων προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργικότητα αυτών. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός – Τεύχη Δημοπράτησης για το τμήμα του έργου όπου θα απαιτηθούν παρεμβάσεις (αντικατάσταση αγωγών, ιδιωτικές συνδέσεις κλπ). ΙΙ. Η δαπάνη για την παροχή των αναφερομένων υπηρεσιών θα ανέλθει στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από την υπάρχουσα στον προϋπολογισμό του Δήμου μας πίστωση στον Κ.Α 63.7326.0"


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png