Ο Δήμος Αίγινας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.


Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), είναι το πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας στο Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Το Δίκτυο αυτό έχει προέλθει από τη συνένωση τριών Δικτύων Δήμων τα οποία ήσαν: Το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α, και το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Στο ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχουν μέχρι στιγμής 181 Δήμοι από όλη τη χώρα. Με την παρούσα εισήγηση, και βάσει του καταστατικού του Δικτύου όπου περιγράφονται οι σκοποί, οι στόχοι και η λειτουργία του Δικτύου, ζητούμε από το Σώμα την λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας. Στο πλαίσιο της ένταξης αυτής θα δημιουργηθεί στο Δήμο Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια. Ήδη επιτυχημένα παραδείγματα του καινοτόμου αυτού θεσμού, λειτουργούν στους Δήμους Περιστερίου, Αγ. Βαρβάρας, Τήνου, Μήλου, Πάρου, Φιλοθέης-Ψυχικού, ενώ πλήρη Κέντρα Ημέρας για άτομα με Άνοια λειτουργούν στους Δήμους Αμαρουσίου, Αθηνών (Παγκράτι, Αμπελόκηποι) και Ηλιούπολης με τη συνεργασία των τοπικών Δήμων. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόληψη της Άνοιας και κυρίως η υποστήριξη των πασχόντων δημοτών και κατοίκων του Δήμου (μέσω μη φαρμακευτικών θεραπειών όπως ασκήσεων μνήμης, εργοθεραπείας, γυμναστικής κ.λπ.) και η ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα καθώς και εξοικονόμηση ανθρώπινων και οι- κονομικών πόρων. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 3 πυλώνες.

1. Την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης (ομιλίες, προγράμματα ελέγχου μνήμης) προς την κοινότητα από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.
2. Τη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στην Κοινότητα.
3. Την επιμόρφωση των επαγγελματιών Υγείας που στελεχώνουν τις δομές των Δήμων (π.χ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κλπ). Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, αναλαμβάνει τη διάθεση ενός νευρολόγου 1-2 φορές το μήνα, για την εξέτα- ση των ασθενών και την πιθανή συνταγογράφηση και 1 Ψυχολόγο ή Κοινωνικό Λειτουργό 1 φορά την εβδο- μάδα, για την υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Επιπλέον, αναλαμβάνει την παροχή του υλικού (επιστημονικά έντυπα, οδηγίες κλπ) που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού.
4. Το ΕΔΔΥΠΠΥ αναλαμβάνει να συντονίσει τις ενέργειες των Δήμων που επιθυμούν τη δημιουργία Συμβου- λευτικού Σταθμού παρέχοντας υποστήριξη, ενημέρωση, διασύνδεση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης των επιστημόνων από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών που θα υποστηρίξουν τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς. Κατά την οργάνωση των δράσεων ενημέρωσης το ΕΔΔΥΠ- ΠΥ αναλαμβάνει να αποστείλει το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό (προσκλήσεις, αφίσες, πρόγραμμα κλπ) προς το Δήμο, για την υποστήριξη των εκδηλώσεων αυτών καθώς και τα Δελτία Τύπου προς τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την προβολή του Συμβουλευτικού Σταθμού, ώστε να προσέρχονται και να καταγράφο- νται οι ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους και να συμμετέχουν στις ημερίδες και τις εκδηλώσεις. Ακόμα, αναλαμβάνει την ενημέρωση των φροντιστών των ατόμων με Άνοια για τη συμβουλευτική υποστήρι- ξη που τους παρέχεται μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού. Το Κέντρο Υγείας Αίγινας μπορεί να διαθέσει τον απαραίτητο χώρο με εύκολη πρόσβαση στο κοινό και τους επαγγελματίες υγείας (επισκέπτρια υγείας και κοινωνική λειτουργό) που να επιθυμούν να εκπαιδευτούν ώστε να αναλάβουν το συντονισμό του προγράμματος υπό τη διαρκή εποπτεία της εταιρείας Alzheimer Αθηνών και την υποστήριξη του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Η ένταξη του Δήμου μας στο Δίκτυο ΕΔΔΥΠΠΥ θα ωφελήσει παντοιοτρόπως τον Δήμο μας διότι:
1. Ο Δήμος μας θα ανήκει στη μοναδική οργανωμένη διαδημοτική δομή που έχει αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση του περιβάλλοντος των πόλεων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
2. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει αυτοδίκαια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου, στις εθνικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη, που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της προαγωγής της υγείας καθώς και της κοινωνικής μέριμνας.
3. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
4. Ο Δήμος μας μπορεί να ζητά στήριξη στο Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την οργάνωση και τη δημιουργία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει.
5. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στην εφημερίδα του Δικτύου «Δήμων Υγεία» και θα προβάλλει τις δράσεις του σε όλους τους Δήμους μέλη του Δικτύου.
6.Ο Δήμος μας θα μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή άλλα προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας που εγκρίνονται μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ.
7. Ο Δήμος μας θα μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τεχνογνωσία μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές Σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.
8. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στις Συναντήσεις Εργασίας και στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 944/1.12.2017 έγγραφο του Κέντρου Υγείας Αίγινας με το οποίο ζητείται η ένταξη του Δήμου Αίγινας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων προκειμένου να δημιουργηθεί Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια στην Κοινότητα με σκοπό την καταγραφή των δημοτών με προβλήματα άνοιας, την ιατρική υποστήριξής τους και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των οικογενειών τους. Τις διατυπωθείσες απόψεις και προτάσεις των παρισταμένων μελών του Συμβουλίου οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) και του Ν. 3852/2010. Αποφάσισε ομόφωνα επί 15 ψηφισάντων μελών και ενέκρινε ι την ένταξη του Δήμου του Δήμου Αίγινας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προ- αγωγής Υγείας.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png