Στη δημοτική σύμβουλο κ. Καίτη Σαλπέα ανατέθηκε ο τομέας κοινωνικής μέριμνας του Δήμου και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός 1391/2014
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Έχοντας υπόψη του :
1. - Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. - Την ανάγκη ουσιαστικής σύνδεσης των Θεμάτων του Παιδικού Σταθμού με την λειτουργία των Υπηρεσιών
του Δήμου και τον σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών και δράσεων που συνδέονται με ζητήματα κοινωνικής
μέριμνας.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε:
Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Αικατερίνη (Καίτη) Σαλπέα Στάθη ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για
θέματα που αφορούν:
Α. στην διαχείριση ζητημάτων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στο πλαίσιο σύνδεσής του με την λειτουργία των
Υπηρεσιών του Δήμου και
Β. τον σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών και δράσεων που συνδέονται με ζητήματα κοινωνικής μέριμνας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ,
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ