Οι αντιδημαρχίες της νέας Διοίκησης του Δήμου Αίγινας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός 1384/2014
 
Ο Δήμαρχος Αίγινας
αφού έλαβε υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό
αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία
4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 -
ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αίγινας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται
σε 13.056 κατοίκους (ΦΕΚ 3465/28-12-2012).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) περί αναπλήρωσης
του Δημάρχου κατά τα διαστήματα απουσίας του.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου
7. Τις διατάξεις της παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/29.2.2012 – τεύχος Α’).
8. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 518/28.02.2014 τ. Β΄)
9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.
10. Την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε τους κατωτέρω Αντιδημάρχους του Δήμου Αίγινας, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2014- 2016, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες
αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:
Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΔΕΔΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟ και του
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την αναπλήρωση εμού κατά τα διαστήματα της εκ του Δήμου απουσίας μου.
2. Την εποπτεία της λειτουργίας των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου εκτός των
Υπηρεσιών Αθλητισμού, Κοινωνικής μέριμνας & Κοινωνικών δραστηριοτήτων, του Γραφείου Νεολαίας
& Αθλητισμού, της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας – Παιδικής Προστασίας, της Υπηρεσίας
Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
4. Την οργάνωση και παρακολούθηση Εσόδων-Εξόδων.
5. Την σύνταξη, έλεγχο και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού.6. Την σύνταξη και έλεγχο απολογισμών και ισολογισμών.
7. Την παρακολούθηση έκδοσης, εξόφλησης και συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών.
8. Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης.
9. Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού του
Δήμου, σε συνεργασία με τις άλλες Αντιδημαρχίες.
10. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες
του Δήμου.
11. Την οργάνωση και ομαλή λειτουργία σε συνεργασία και με τις άλλες αρμόδιες Αντιδημαρχίες του
Γραφείου Προμηθειών και της αποθήκης του Δήμου.
12. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
13. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Β. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟ και του
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης ως Ανταποδοτικής Υπηρεσίας.
2. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
3. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
4. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Γ. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ και του
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
1. Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών και Ανταποδοτικών Υπηρεσιών (Καθαριότητας-
Φωτισμού) και θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.
2. Την εποπτεία θεμάτων περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, διαχείρισης απορριμμάτων.
3. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, Ανταποδοτικές
Υπηρεσίες και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
4. Την παρακολούθηση και ανάπτυξη των συστημάτων ανακύκλωσης.
5. Την εποπτεία και παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης μελετών και έργων.
6. Την εποπτεία, το σχεδιασμό και προγραμματισμό των βασικών έργων υποδομής, των τεχνικών έργων
και των αναπλάσεων.
7. Την εποπτεία και την ευθύνη ρυθμίσεων για την επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος και της
στάθμευσης.
8. Τη συνεργασία και το συντονισμό με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, Ν.Π.Ι.Δ., συλλόγους, ιδιώτες,
κατασκευαστές έργων, για την ομαλή εκτέλεση έργων, ώστε να μην διαταράσσεται συνολικά η εύρυθμη
«λειτουργία» του νησιού και παράλληλα να διαφυλάσσονται τα στοιχεία της παράδοσης και να τηρούνται
αρχές της αισθητικής και κανόνων αρχιτεκτονικής.
9. Την ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των πολεοδομικών εφαρμογών του νησιού.
10. Την εποπτεία λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων.
11. Την ευθύνη για εξέταση θεμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και νέων μορφών ενέργειας.
12. Την φροντίδα για την εφαρμογή του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.
13. Την εποπτεία για την καθαριότητα και την απορρύπανση όλων των περιοχών και συντήρηση των
μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας.
14. Την φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.15. Την ευθύνη των Συνεργείων άμεσης επέμβασης για τη συντήρηση οδών, πεζοδρομίων,
κοινοχρήστων χώρων και κτηρίων και για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες.
16. Την εποπτεία της Υπηρεσίας Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
17. Την εποπτεία της Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης.
18. Την εποπτεία για το Δημοτικό φωτισμό σε κοινόχρηστους χώρους.
19. Την ευθύνη για το φωτεινό διάκοσμο του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών.
20. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
21. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
22. Την παρακολούθηση και έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
αδειών μουσικών οργάνων, παιγνιόχαρτων.
23. Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν την προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση αδειών λειτουργίας των
παραπάνω καταστημάτων.
Σημειώνεται ότι με βάση και τις διατάξεις του άρθρου 3 (ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής) περ. 3 ε και 3 στ του Ν.4051/2012 και τα δεδομένα του Δήμου μας,
αντιμισθίας δικαιούνται δύο (2) Αντιδήμαρχοι.
Οι Αντιδήμαρχοι που κατά το διάστημα της θητείας τους θα έχουν αντιμισθία είναι ο
κ. ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και ο κ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ