Ενημέρωση για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο Αίγινας.

Για τη δυνατότητα ευνοϊκών ρυθμίσεων προς το Δήμο Αίγινας όπως αυτές προκύπτουν από το νόμο 4257 (ΦΕΚ 93/Α) με αντικείμενο τις "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών", θέλησε να ενημερώσει τους κατοίκους του νησιού ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κύριος Νεκτάριος Κουκούλης. Με το άρθρο 51 του νόμου αυτού δίνεται και η δυνατότητα ρύθμισης καταβολής του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Αίγινας, εφ’ όσον αυτές έχουν βεβαιωθεί μετά την 1/1/2010 (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων). Για τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων αυτών, συνημμένα δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο του άρθρου 51 του ως άνω νόμου, αλλά και υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης του ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (https://www.et.gr).


Σημειώνουμε ότι στην παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου καθορίζονται και οι προϋποθέσεις της από το Δήμο άρσης δέσμευσης ΑΦΜ, καθώς και της χορήγησης βεβαίωσης δημοτικής ενημερότητας. Για επιπλέον ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ή και στο Γραφείο μας, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο αντιδήμαρχος κύριος Νεκτάριος Κουκούλης καλεί οφειλέτες του Δήμου να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως και τις 14/8/2014. Τα αιτήματα θα εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής του Υπηρεσίας.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή