Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 23ης Ιανουαρίου 2013.

Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας.
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των
οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την
23η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:15΄, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και εκλογή Προέδρου και
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

2.Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, και εκλογή Προέδρου και
Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

3. Έγκριση εισήγησης της Επιτροπής Παιδείας για κατανομή επιχορήγησης προς τις
Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των αναγκών συντηρήσεων των σχολείων
(ΣΑΤΑ).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

4. Έγκριση εισήγησης της Επιτροπής Παιδείας για κατανομή επιχορήγησης προς τις
Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

5. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου
ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2013, στο Πρωτοβάθμιο

Συμβούλιο Επιθεώρησης
περιφέρεια του Δήμου.

6. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου
ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2013, στο Δευτεροβάθμιο
Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην
περιφέρεια του Δήμου.

7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, μετά του αναπληρωτή του, στην επιτροπή για τον
καθορισμό, κατά το έτος 2013, παραλιακών χώρων της Αίγινας, ως πολυσύχναστων
(Π.Δ. 23/2000).

8. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε και συγκρότηση επιτροπής από
δύο Δημοτικούς Συμβούλους μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή εντός
του έτους 2013 εκτελεσθέντων έργων-εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41€
(άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/1987).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

9. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε και συγκρότηση επιτροπής
από ένα Δημοτικό Σύμβουλο μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή εντός
του έτους 2013 εκτελεσθέντων έργων-εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41€
(άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

10.Έγκριση των πρακτικών κλήρωσης που συντάχθηκαν και συγκρότηση επιτροπής
αποτελούμενης από ένα Δημοτικό Σύμβουλο και δύο υπαλλήλους του Δήμου μετά
των αναπληρωτών τους για την παραλαβή προμηθειών που θα διενεργηθούν εντός
του έτους 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, παρ. 1, και 70 του Π.Δ.
28/80.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

11.Έγκριση των πρακτικών κλήρωσης που συντάχθηκαν και συγκρότηση επιτροπής
αποτελούμενης από ένα Δημοτικό Σύμβουλο και δύο υπαλλήλους του Δήμου
μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή εργασιών και προμηθειών που
σχετίζονται με την επισκευή οχημάτων του Δήμου εντός του έτους 2013 σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 3 του Π.Δ. 28/80.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

12.Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε για την επιλογή δύο Δημοτικών
Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή
διενέργειας, κατά το έτος 2013, διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση,
αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και
εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή
του.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

13. Επαναπροσδιορισμός ποσοστού μείωσης του μισθώματος της Ο.Ε. με την επωνυμία
ΠΕΤΡΑΣ Ι. & ΣΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4071/2012
(σχετική η υπ’ αριθ. 173/2012 απόφαση του Δ.Σ. και το υπ’ αριθ. πρωτ. 54160/
47486/03.01.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

14.Έγκριση εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 7 και 25 Δημοτικών Καταστημάτων Ιχθυαγοράς
στην πόλη της Αίγινας και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον
καταρτισμό των όρων διακήρυξης της απαιτούμενης δημοπρασίας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.


15.Περί εξέτασης μεταστέγασης υπηρεσιών του Δήμου και εξουσιοδότηση Οικονομικής
Επιτροπής για τις περαιτέρω ενέργειες.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

16.Περί έγκρισης συμπληρωματικής Σύμβασης - ρύθμισης οφειλών του Δήμου Αίγινας
προς την ΕΥΔΑΠ.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

17.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή τριήμερων εορταστικών
εκδηλώσεων επετείου άφιξης – ορκωμοσίας του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια
στην Αίγινα.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

18. Αναγνώριση παραλιακού δρόμου ‘Αίγινας-Σουβάλας’ ως κύριου Δημοτικού.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μπέσης Ηλίας.

19.Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου, κ. Ζορμπά Ιωάννη, κας Χαλδαίου
Αγγελικής (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Χαλδαίος Φανούριος), κ. Λαζάρου
Στυλιανού, κας Λαλαούνη Ισιδώρας, ΓΑΛΗΝΗ ΑΙΓΙΝΑΣ Α.Ε. Λαλαούνη - Χατζίνα
(ο λογαριασμός είναι στο όνομα Ξεν/χείο ΓΑΛΗΝΗ Λαλαούνη
Χατζίνα, κ.
Καλαμάκη Σταύρου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Καλαμάκης Θεόδωρος) (δύο
παροχές: αριθ. διαδρομών 1013100 και 1013200), για διόρθωση χρεώσεών τους
σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης με βάση το ειδικό επαγγελματικό
τιμολόγιο ύδρευσης, που ισχύει για τις επιχειρήσεις.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Μαρμαρινός.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Α. Γιαννούλης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png