Περίληψη Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου της αποκατάστασης του "Κυβερνείου".

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΕΡΓΟ: στερέωση, αποκατάσταση και μετατροπή σε ιστορικό αρχείο του κτιρίου κυβερνείου Καποδίστρια στην Αίγινα.

Θέση: ΑΙΓΙΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ0441996 ΣΕ 04400000 Δ.Ε.Η. /ΔΕΣΕ/2180/05.09.2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.725.506,32 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: ΒΕΥ29-Λ59)

1. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΔΙΕΦΕΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΑΙΘΠΑ), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου.:

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ» με προϋπολογισμό 1.402.850,66 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και 1.725.506,32 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.073.618,52 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών 791.170,61 ΕΥΡΩ, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%) β) κατηγορία Β. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 315.342,54 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών 232.382,12 ΕΥΡΩ, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%).

2. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται στην έδρα της υπηρεσίας στο Μαρούσι Αττικής, οδός: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Ταχ. Κωδ.: 15181 Τηλ.:210-3443629, Telefax: 210-3442436, μέχρι την Πέμπτη 07 Μαρτίου 2013. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων σχέδια κ.λ.π.) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα https://www.minedu.gov.gr του ΥΠΑΙΘΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν αντίγραφα των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, με δαπάνη δική τους. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (υπόδειγμα τύπου Β). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-3442436, 210-3442982, FAX επικοινωνίας 210-3443629, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ε. Φλώρου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΙΕΦΕΣ του ΥΠΑΙΘΠΑ, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Αττικής, 2ος όροφος, γραφείο 2121, στις 12 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις πτυχίων 2η, 3η και στη 4η αν είναι η έδρα τους εντός νομού ή είναι ο 2ος επιλεγμένος νομός, στην κατηγορία οικοδομικά, τάξεις πτυχίων 1η, 2η και στη 3η αν είναι εντός νομού ή είναι ο 2ος επιλεγμένος νομός, στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 27.779,22 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου ΣΑΕ 0441996 ΣΕ 04400000) και από χορηγία ποσού 700.000 ευρώ της Δ.Ε.Η. (Δ.Ε.Η. /ΔΕΣΕ/2180/05.09.2012). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΔΙΕΦΕΣ) ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ.

Ο Αν. Δ/ντής ΔΙΕΦΕΣ - Πολυκαρπίδης Νικόλαος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png