Απόφαση Δημάρχου Αίγινας για την ανάκληση του αντιδημάρχου κυρίου Φίλιππου Τζίτζη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα 8 - 3 - 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός 117/2012
Ο Δήμαρχος Αίγινας
αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 59 του Ν.3852/10
2. Την αριθμ. 2/2011/3.1.11 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, περί αρμοδιοτήτων του
Δημάρχου
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010
5. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 2/2011/ 3.1.11 απόφασης Δημάρχου
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ανακαλούμε τον Αντιδήμαρχο – Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας –
Τζίτζη Φίλιππο, τροποποιώντας την αριθμ. 2/2011 απόφαση του Δημάρχου – με
την αφαίρεση συνολικά της Γ΄ περίπτωσης που αναφέρεται στον ορισμό του κ.
Τζίτζη Φίλιππου ως Αντιδημάρχου με τις αρμοδιότητες που «συνοδεύουν» τον
ορισμό του.
Η ανάκληση του Αντιδημάρχου κ. Φίλιππου Τζίτζη πριν την λήξη της
θητείας του, συνδέεται με επαναλαμβανόμενες αρνήσεις του αναφερόμενου να
λειτουργήσει σε συστοίχιση με επιλογές της Διοίκησης, που «έχουν να κάνουν»,
με την πρόοδο και την Ανάπτυξη του Νησιού μας.
Ενδεικτικά αναφέρεται η επίμονη άρνησή του να ψηφίσει την εισήγηση της
οικονομικής επιτροπής περί επαναπροσδιορισμού των τελών ύδρευσης, - στο
πλαίσιο της ανταποδοτικότητας – τα οποία σήμερα υπολείπονται σοβαρά του
κόστους νερού (μεταφορά με υδροφόρα σκάφη και νερό ΕΥΔΑΠ.)
Η σοβαρότατη απόκλιση στην τιμολόγηση του νερού, έχει επιφέρει τεράστια
προβλήματα, με αποτέλεσμα και σοβαρές επιπτώσεις στην υδροδότηση του
Νησιού ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες – και λόγω της εκ των πραγμάτων
οικονομικής αδυναμίας του Δήμου μας, να μην είναι δυνατή η κάλυψη των
αναγκαίων δαπανών, για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων οικονομικών
υποχρεώσεων του Δήμου.
Η άρνηση του – ως μέλους της Διοίκησης – να μην ψηφίσει στο Δημοτικό
Συμβούλιο την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί επαναπροσδιορισμού
των τελών Ύδρευσης, είχε σαν αποτέλεσμα την απόρριψη τελικά της πρότασης
της Διοίκησης, προκαλώντας τεράστια ανησυχία για την πορεία του Δήμου μας.
- Επισημαίνεται ότι αυτή η εξέλιξη οδηγεί το Δήμο μας σε πλήρες
οικονομικό αδιέξοδο.
Τα τέλη ύδρευσης συνιστούν υποχρεωτική εισφορά προς την Τ.Α. έναντι
ειδικού ανταλλάγματος, το οποίο και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή
αγαθού.
- Σημειώνεται ότι η ύπαρξη αναλογικής σχέσης μεταξύ εσόδων και
δαπανών αποτελεί προϋπόθεση που σχετίζεται με την ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ
επιβολής κάθε ανταποδοτικού τέλους. (εγκύκλιος 1/605/3.1.07 του ΥΠ
ΕΣ.)
- Σημειώνουμε ότι η Δημόσια υπηρεσία χάριν της οποίας επιβάλλεται
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ, παρέχεται μεν χάριν δημοσίου σκοπού,
εξυπηρετούνται όμως με αυτήν ταυτόχρονα και όποιοι την
χρησιμοποιούν, που φέρουν και το βάρος των δαπανών της. Σ.τ. Ε
2462/99
ΑΔΑ: Β44ΓΩ68-ΒΤΩ
- Επίσης σημειώνουμε, ότι και στο θέμα της τιμολόγησης των Υπηρεσιών
των Νεκροταφείων που ετέθη από την Οικονομική Επιτροπή εισηγητικά
στο Δημοτικό Συμβούλιο, ψήφισε αρνητικά, με αποτέλεσμα να στερηθεί
ο Δήμος πλέον την τιμολόγηση υπηρεσιών λειτουργίας των Δημοτικών
Κοιμητηρίων. Aυτή η αρνητική θέση του που βεβαιώθηκε με αρνητική
ψήφο στο Δημοτικό Συμβούλιο επέφερε απόρριψη της εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής πλήγωσε τον Δήμο μας, αφαίρεσε την
δυνατότητα είσπραξης εσόδων που θα μπορούσαν να λύσουν ζητήματα
εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας, πρόσθεσης υπηρεσιών
καθαριότητας των χώρων Νεκροταφείων, αναβάθμισης της λειτουργίας
των και αποκατάστασης της αισθητικής των χώρων των Κοιμητηρίων.
Η συμπεριφορά του αφίσταται σοβαρότατα των επιλογών της Διοίκησης και
δημιουργεί προβλήματα και δυσλειτουργία στην συνεργασία του με τον Δήμαρχο
(τον οποίο κατά Νόμο οφείλει να επικουρεί στο έργο του) και τους Δημοτικούς
Συμβούλους της Δημοτικής Αρχής που έχει λάβει εντολή να διοικήσει τον Δήμο.
Μ’ αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται η συνοχή και η καλή συνεργασία μεταξύ
των μελών της Διοίκησης και των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας και
εμποδίζεται ο Δήμαρχος στο έργο του.
Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μια φορά σε ημερήσια εφημερίδα του
Νομού Αττικής ή σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τεθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και
δημοσιεύσεων του Δήμου.
Η αιτιολογία της ανάκλησης επομένως, συνδέεται και με την συνδρομή
εξαιρετικού λόγου που δικαιολογεί την ανάκληση, καθόσον η μή αναγνώριση της
νομιμότητας από τον αναφερόμενο και η καταψήφιση της εισήγησης της
οικονομικής επιτροπής από τον ίδιο περί ανταποδοτικότητας τελών ύδρευσης,
δημιούργησε ερωτήματα κατά πόσον η Διοίκηση του Δήμου υποστηρίζει την
νομιμότητα διαδικασιών που συνδέονται με την λειτουργία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png