Προτάσεις του Δήμου Αίγινας για τη σύνταξη της δεύτερης φάσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Κείμενο προτάσεων διαβούλευσης.
Καλούμε τους συμπολίτες μας σε διαβούλευση (και μέσω διαδικτύου) για τις προτάσεις του Δήμου μας προς τον Οργανισμό της Αθήνας, για την ΣΥΝΤΑΞΗ της Β΄ ΦΑΣΗΣ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αίγινας. Η Διαβούλευση έχει κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση και στην διασφάλιση τις βιοσιμώτητάς του, με τελικούς αποδέκτες τους κατοίκους και επισκέπτες του Νησιού μας.

Ευχαριστούμε,
Ο Δήμαρχος Αίγινας. Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης.

Προτάσεις Δήμου προς τον Οργανισμό της Αθήνας για την Σύνταξη  της Β’ Φάσης  του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αίγινας.


Κύριο μέλημα  και προτεραιότητα της πολιτικής μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Η ποιότητα ζωής καθορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως:
  • Η μορφή της  πόλης
  • Το περιβάλλον
  • Η καθημερινότητα
  • Η εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου
Οι ανωτέρω παράγοντες εξασφαλίζονται άμεσα από την οργάνωση του δομημένου και αδόμητου χώρου, η οποία επιτυγχάνεται με την εκπόνηση και εφαρμογή των κατάλληλων μελετών χωροταξικών και πολεοδομικών. Προκειμένου οι μελέτες αυτές να εξασφαλίσουν την ‘βιωσιμότητα’ πρέπει να στηρίζονται στους πιο κάτω άξονες:
  1. Υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας
  2. Κοινωνική συνοχή
  3. Ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και
  4. Παραγωγικότητα
Υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων και προοπτικών που διαγράφονται διεθνώς, καθώς και του έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ,η Αίγινα ως τμήμα διοικητικά της Αττικής, πρέπει να ενδυναμώσει το ρόλο της, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας/Αττικής 2021, δεσμευόμαστε για την σύνδεση του χωροταξικού-περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νησιού μας.

Διαθέτοντας ο τόπος μας φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο ως κληρονομιά, καθώς και το πλεονέκτημα της μικρής απόστασης από το συγκρότημα της πρωτεύουσας, έχει τη δυνατότητα ανάληψης συγκεκριμένου ρόλου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προχωρούμε στην σύνταξη μιας νέας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μας, προσπαθώντας να συμπληρώσουμε και να κατευθύνουμε την προϋπάρχουσα απόφαση με αριθμ. 94/2009, στον κεντρικό μας στόχο που είναι η προστασία  και ανάπτυξη του Νησιού μας.

Η νέα αυτή απόφαση :

Α)   θα καθορίσει  το αντικείμενο της προστασίας μας

Β)   θα εντοπίσει τις πιέσεις που υφίσταται το περιβάλλον μας

Γ)   θα ζητήσει λύσεις που να εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος    

αλλά και την ανάπτυξη του νησιού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΚΗΣΑ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ–ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.      Το φυσικό περιβάλλον

2.      Το πολιτιστικό/ιστορικό περιβάλλονΒ) ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.    Έντονη οικιστική ανάπτυξη

2.    Έλλειψη σημαντικών τεχνικών υποδομών

2.1   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

2.2   ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

2.3   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2.4  ΥΔΡΕΥΣΗ

3.    Παραγωγικές δραστηριότητες χωροθετημένες αυθαίρετα και χωρίς στοιχειώδη σχεδιασμό

Γ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Οικιστική ανάπτυξη και προτάσεις

Χωροταξική οργάνωση νήσου Αίγινας – χρήσεις γης της πόλης των οικισμών  και των εκτός σχεδίου περιοχών

2.Μεταφορές, οδικό δίκτυο, κυκλοφορία οχημάτων, ποδηλάτων, πεζών, λιμάνια, μαρίνες

3.Αξιολόγηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών - άλλες τεχνικές υποδομές για την ανάπτυξη του τόπου


3.1  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

3.1.1         ΓΕΩΡΓΙΑ

3.1.2         ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

3.1.3        ΑΛΙΕΙΑ

3.2  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

3.2.1  ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,  ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,      ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

3.2.2        ΟΙΚΟΔΟΜΗ

3.2.3  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

3.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ


3.3.1         ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

3.3.2         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ

3.3.3         ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3.3.4         ΕΜΠΟΡΙΟ

3.3.5         ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3.3.6         ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

3.3.7        ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το νησί της Αίγινας αποτελεί τμήμα της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας/Αττικής όπου ισχύει και εφαρμόζεται (με μια σειρά μεταγενέστερων τροποποιήσεων)  το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (Ν.1515/1985), του οποίου η τροποποίηση προτείνεται με το  νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021 ,το οποίο είναι υπό διαβούλευση.

Το νέο χωρικό πρότυπο για την Αττική σύμφωνα με το καινούργιο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021 διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αρχές της πολυκεντρικότητας και της συνεκτικής πόλης  και με γνώμονα τον περιορισμό της κατανάλωσης φυσικών πόρων, εδαφών και ενέργειας, καθώς και την εν γένει μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.

Σε όλες τις χωρικές ενότητες της Αττικής δηλαδή επιδιώκεται :

·         Η βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση της ήδη πυκνοδομημένης γης, με την προώθηση προγραμμάτων επανάχρησης κελυφών,αναπλάσεων ή αστικής αναζωογόνησης

·         Η ριζική ανάσχεση  της εξάπλωσης  και διάχυσης του οικιστικού ιστού

·         Η θωράκιση του εξωαστικού χώρου και της γεωργικής γης έναντι των πιέσεων συρρίκνωσης  και η διασφάλιση της συνοχής του συστήματος των χώρων πρασίνου και των ελεύθερων χώρων της Περιφέρειας Αττικής , με την ένταξή τους σε ενιαίο δίκτυο πρασίνου

Σύμφωνα με  το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021 η Νησιωτική Αττική, αποτελεί μία από τις τέσσερις χωρικές ενότητες στις οποίες υποδιαιρείται η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και περιλαμβάνει το νησιωτικό τμήμα της Αττικής  για το οποίο αναφέρονται  τα πιο κάτω :

«Η Ενότητα της Νησιωτικής Αττικής  παρουσιάζει έντονες εσωτερικές διαφοροποιήσεις ως προς την παραγωγική βάση, τον σημερινό χαρακτήρα και τις προοπτικές του κάθε νησιού. Βασικός στόχος για το σύνολο της Ενότητας είναι η ήπια ανάπτυξη, προσαρμοσμένη στα κατά τόπους συγκριτικά πλεονεκτήματα με προτεραιότητα στην προστασία του νησιωτικού και  παράκτιου τοπίου και φυσικού περιβάλλοντος, στην ήπια οικιστική  ανάπτυξη, με έμφαση στην ανάσχεση της διάχυσης του οικιστικού ιστού εκτός των υφιστάμενων οικιστικών συγκεντρώσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων των νησιών.

Ο φυσικός αρχιτεκτονικός και πολιτισμικός πλούτος  των νησιών επιβάλλει την προώθηση ειδικά επιλεγμένων μορφών τουρισμού, όπως περιηγητικός, θαλάσσιος και πολιτιστικός, ως συμπλήρωμα της παραθεριστικής δραστηριότητας και σε συνδυασμό με την ποιοτική συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών τους. Τέλος σημαντική για τη βιωσιμότητα της Ενότητας είναι η προστασία της γεωργικής γης και η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, με επιπλέον ανάπτυξη ειδικών μορφών καλλιεργειών και δραστηριοτήτων.»

Τα πλεονεκτήματα της Αίγινας, σε σύγκριση με  τα άλλα νησιά της ενότητας της Νησιωτικής Αττικής( σύμφωνα και με το ανωτέρω πλαίσιο)  είναι τα πιο κάτω :

-      Σημαντικός αρχαιολογικός-ιστορικός πλούτος

-      Αξιόλογο φυσικό περιβάλλον

-      Πλούσιοι φυσικοί πόροι

-      Γη υψηλής παραγωγικότητας

-      Μικρή απόσταση  από το συγκρότημα της πρωτεύουσας με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα

Α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ :

Το περιβάλλον του νησιού μας που πρέπει να προστατέψουμε αποτελείται από :

1)      Το φυσικό περιβάλλον :  μορφολογία εδάφους, θαλάσσιος χώρος,  ακτές-παραλίες, χλωρίδα, πανίδα, αξιόλογα οικοσυστήματα

Πολύ συχνά  κυρίως τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τα καταφύγια

άγριας ζωής οριοθετούνται σαν ευρύτερες περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται

ζώνες με διαφορετικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - αρχαιολογικοί χώροι, οικισμοί,

γεωργική γη, ορεινοί όγκοι, δάση και δασικές εκτάσεις.

Εξειδικεύοντας αναφερόμαστε σε:

-Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

Ύψωμα “Όρος” – Αρχαιολογικοί χώροι Αφαίας και Παληαχώρας – Περιοχή αρχαίου Ελαιώνα – Περιοχή Ιεράς Μονής Χρυσολεόντισσας – Νήσος Μονή – Βραχονησίδες που υπάγονται στο Δήμο Αίγινας

- Καταφύγια Άγριας Ζωής

­- Ρέματα-Διαχείριση υδάτων- Όχθες και Υγρότοποι

Προτείνεται η προστασία – διευθέτηση – οριοθέτηση των ρεμάτων με στόχο την προστασία της ισορροπίας του περιβάλλοντος.

-Θαλάσσιο περιβάλλον : απαιτείται η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη προστασία των υγρότοπων και την απαγόρευση της ιχθυοκαλλιέργειας

-Ορεινοί όγκοι και δάση : Απαιτείται λεπτομερής αποτύπωση των δασών (σύνταξη δασολογίου) διατήρηση, ανάδειξη, προστασία (ζώνες πυροπροστασίας, αναδάσωση).

-Προστασία αδόμητου παραλιακού μετώπου : Απαιτείται να προστατευθεί η ακτογραμμή όλου του νησιού με το καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας και με δυνατότητες πρόσβασης.


2)      Το πολιτιστικό/ιστορικό περιβάλλον : Πληθώρα αρχαιολογικών & ιστορικών χώρων καθώς  και ιστορικών μνημείων άξιων διατήρησης.

·         Αρχαιολογικοί Χώροι

·         Ανάδειξη  διατηρητέων κτηρίων - ιστορικού κέντρου  της πόλης της Αίγινας

·         Ανάδειξη κτηρίων σημαντικής λαϊκής αρχιτεκτονικής – ανεμόμυλοι κλπ.

Προτείνεται η μείωση των αρχαιολογικών ζωνών προστασίας ως αποτέλεσμα συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αφού σε αρκετές περιπτώσεις το μέγεθός τους δεν δικαιολογείται από τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Β) ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1) Έντονη οικιστική ανάπτυξη

Το φυσικό τοπίο έχει υποστεί σημαντική αλλοίωση τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως

στις περιοχές όπου σημειώνεται έντονη οικιστική ανάπτυξη , ως συνέπεια του αυξανόμενου ρυθμού ζήτησης για δεύτερη κατοικία και κατασκευή καταλυμάτων για τον τουρισμό.

2) Έλλειψη σημαντικών τεχνικών υποδομών

Στην  Αίγινα θα πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας ώστε οι αρνητικές συνέπειες από την καταστροφή των φυσικών πόρων να μην είναι μη  αναστρέψιμες. Οι αιτίες της καταστροφής αυτής είναι η έλλειψη σημαντικών τεχνικών υποδομών καθώς και συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες χωροθετημένες αυθαίρετα και χωρίς στοιχειώδη σχεδιασμό.


2.1 Χωροθέτηση Εμπορικού και επιβατικού λιμένα

Η λειτουργία του Λιμανιού της Αίγινας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην πόλη της Αίγινας όπως, ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβο, έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα κλπ. Η λειτουργία του νέου Λιμανιού  θα αποφορτίσει την πόλη από την αυξημένη κυκλοφορία και τις συνέπειές της.


2.2 Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)


Στην Αίγινα δεν υπάρχει Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Απαιτείται η εξεύρεση λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας στο πλαίσιο της σύγχρονης τεχνολογίας.


2.3 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

Οι κύριοι ρυπαντές  των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νησιού είναι οι τα λύματα των κατοικημένων περιοχών, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στην Αίγινα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων-Βιολογικός καθαρισμός.

Τα βοθρολύματα μεταφέρονται με βυτιοφόρα για τελική διάθεση εκτός του νησιού.

Στόχος του Δήμου είναι η τελική ένταξη στο πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ για την εξυπηρέτηση της αειφόρου ανάπτυξης του νησιού μας.


2.4 ΄Υδρευση

Στην περίπτωση της Αίγινας, οι υπόγειοι υδροφορείς έχουν σταδιακά υποβαθμιστεί λόγω της υπεράντλησης, ενώ, τα επιφανειακά νερά παρέχουν μικρές δυνατότητες αξιοποίησής τους.

Ο μεγαλύτερος όγκος των αναγκών σε νερό καλύπτεται με μεταφορά από υδροφόρες.

Η δημιουργία φραγμάτων ανάσχεσης έπειτα από γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη για τον εντοπισμό και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και η δημιουργία λιμνοδεξαμενής θεωρείται απαραίτητη.

Η έλλειψη ικανοποιητικών ποσοτήτων και καλής ποιότητας νερού για άρδευση

λειτουργεί ανασταλτικά για την διατήρηση, και την αύξηση της παραγωγικότητας της

καλλιέργειας της φιστικιάς αλλά και των κηπευτικών προϊόντων.

3.Παραγωγικές δραστηριότητες χωροθετημένες αυθαίρετα και χωρίς στοιχειώδη σχεδιασμό .

Οι περισσότερες παραγωγικές δραστηριότητες εγκαθίστανται διάσπαρτα, αυθαίρετα, χωρίς στοιχειώδη σχεδιασμό στο νησί αφού δεν υπάρχουν σχετικοί θεσμοθετημένοι υποδοχείς.

Χώροι παραγωγικών δραστηριοτήτων πρέπει να χωροθετηθούν σε ενδεδειγμένες περιοχές που να μην ενοχλούν κατοικίες , δηλαδή  σε περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός  οικισμού αλλά και μακριά από ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας.


Προτείνουμε τα ανενεργά λατομεία μετά από την σύνταξη σχετικών αρχιτεκτονικών και περιβαλλοντικών μελετών σταδιακά να αποκατασταθούν και να διαμορφωθούν σε χώρους πολιτισμού και πρασίνου.

Γ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Οικιστική ανάπτυξη και προτάσεις

α. Χωροταξική οργάνωση νήσου Αίγινας -χρήσεις γης της πόλης, των οικισμών και των εκτός σχεδίου περιοχών.

Ο Δήμος της Αίγινας χωρίζεται διοικητικά στις Δημοτικές Κοινότητες Αίγινας, Κυψέλης , Βαθέος, Μεσαγρού και ΤΚ Πέρδικας .  Από όλες αυτές τις περιοχές  ρυμοτομικό σχέδιο διαθέτουν οι περιοχές  :

α)  Η πόλη της Αίγινας

β)  Έκταση του Οικ. Συν/σμού «Επιστημόνων-Διανοουμένων και Καλλιτεχνών»,   

Βόρεια του οικισμού Πέρδικας  

γ)  Η έκταση ιδιοκτησίας των Αικ. Πετρίτη,  Ελ. Πετρίτη και Αγγ. Πετρίτη- Δούκα (ιδιωτική πολεοδόμηση Β’κατοικίας )  ΝΑ του οικισμού Πέρδικας.

Η οικιστική ανάπτυξη της Αίγινας  χαρακτηρίζεται ως μονοπολική. Η πόλη της Αίγινας είναι το κέντρο όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες λειτουργίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ,καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (χρήσεις γενικής κατοικίας, ξενοδοχεία/ξενώνες, εμπορικά καταστήματα , ελεύθεροι χώροι αστικού πρασίνου και  πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  Η πόλη διαθέτει ρυμοτομικό σχέδιο με αδυναμία όμως εφαρμογής του. Επιβάλλεται η  αναθεώρησή του, με πιθανή πρόταση επέκτασης, λαμβάνοντας υπόψη την φέρουσα ικανότητα της περιοχής, την υπάρχουσα κατάσταση, τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης και το φυσικό περιβάλλον γύρω από την πόλη.

Απαιτούνται παρεμβάσεις προκειμένου να επιτρέπονται χρήσεις αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία της περιοχής των οικισμών αυτών αλλά και των υπόλοιπων περιοχών της Αίγινας.


Γενικές αρχές παρεμβάσεων για την οικιστική ανάπτυξη  αποτελούν :

-H βελτίωση της εικόνας των οικισμών, με παρεμβάσεις αστικής σύνθεσης στο δημόσιο χώρο και με βελτίωση της αρχιτεκτονικής στον ιδιωτικό χώρο

-Η βελτίωση της τεχνικής υποδομής (αποχέτευση, ύδρευση, ΕΕΛ, διάθεση απορριμμάτων κλπ.) με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους και τους επισκέπτες καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

-Η προστασία και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, μέσα από τη σαφή οριοθέτηση των χρήσεων γης και την απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης στις κρίσιμες και ευαίσθητες περιοχές.


− Η διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, από αλόγιστη χρήση, δεδομένου του διττού της ρόλου: (α) ως παραγωγικού κεφαλαίου (καλλιέργεια- εργασία) –προστασία της ισορροπίας του περιβάλλοντος  και (β) ως οικιστικού κεφαλαίου (κατοικία).

-H διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης (τακτοποίηση των ορίων των οικισμών με σαφή όρια) , με τον καθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης, ώστε οι οικιστικές ανάγκες να ικανοποιηθούν με  οικονομία και γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος , την φέρουσα ικανότητα του τόπου και της ιστορίας του.

- Η προστασία και ανάδειξη της αισθητικής αξίας του τοπίου.

-Αναγνώριση και πολεοδόμηση των υφιστάμενων οικιστικών ιστών.

-Αναγνώριση και αποκατάσταση παραδοσιακών ορεινών χωριών που τείνουν σε εγκατάλειψη.

-Ανάδειξη ορεινών διαδρομών (μονοπάτια)

2.Μεταφορές, οδικό δίκτυο, κυκλοφορία οχημάτων, ποδηλάτων, πεζών, λιμάνια, μαρίνες
Οδοποιΐα

Οι κύριες οδικές αρτηρίες της Αίγινας είναι :

Α. Αίγινας –Μαραθώνα – Πέρδικας – Σφεντουρίου – Κλειδιού

Β. Αίγινας – Τζίκηδων – Αντιτσαίου – Πόρτες

Γ. Αίγινας – Αγ. Νεκταρίου – Αφαίας – Αγ. Μαρίνας – Πορτών

Δ. Αίγινας – Κυψέλης – Βαθέος – Αγίων – Βαγίας – ΜεσαγρούΟι αρτηρίες αυτές κρίνονται επαρκείς για τις μετακινήσεις, αλλά απαιτείται η ολοκλήρωση και επέκταση της επαναχάραξης και ανακατασκευής για τη βελτίωσή τους.

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η παράκαμψη των οικισμών για ανακούφισή τους από την κυκλοφοριακή φόρτωση.

Με τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων και των νέων υποδομών είναι πιθανή η ανάγκη χάραξης νέων οδικών αξόνων.

Το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Αίγινας, ιδιαίτερα
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προκαλώντας εκτός από προβλήματα κυκλοφορίας
των μόνιμων κατοίκων και των τουριστών και τάσεις υποβάθμισης της γενικότερης
εικόνας της περιοχής.

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το κυκλοφορικό πρόβλημα της Αίγινας είναι:

• Ο παραδοσιακός χαρακτήρας της πόλης και ιδιαίτερα του κέντρου της, με στενούς χωρίς σταθερό πλάτος δρόμους που καθιστούν σχεδόν απαγορευτική την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ενώ η κίνηση των πεζών γίνεται μετ’ εμποδίων λόγω των σχεδόν ανύπαρκτων πεζοδρομίων.

• Η μη ύπαρξη περιφερειακών δρόμων και η ανεπάρκεια των υπαρχόντων οι οποίοι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι ιδιαίτερα αυξημένοι, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τόσο τις ανάγκες των κατοίκων και παραθεριστών της πόλης αλλά και τις ανάγκες μετάβασης στους άλλους οικισμούς.

Επιβάλλεται να καταβληθούν προσπάθειες για αποθάρρυνση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Τούτο θα επιτευχθεί κυρίως με την ανάπτυξη  και βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς τόσο στην υπεραστική συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) όσο και στην αστική συγκοινωνία στην πόλη της Αίγινας αλλά και με την δημιουργία πάρκινγκ στα όρια του παραδοσιακού οικισμού της πόλης της Αίγινας και ποδηλατοδρόμων.

Δασικοί δρόμοι

Αξίζει να σημειώσουμε ότι  στην Αίγινα, υπάρχει σημαντικός αριθμός δασικών δρόμων και μονοπατιών, υπάρχουν όμως τεράστια προβλήματα στον καθαρισμό και την συντήρησή τους. Η αξιοποίηση των μονοπατιών με την δημιουργία δικτύου για πεζοπορία απαιτεί την άμεση σηματοδότησή τους και τον καθαρισμό τους.

Θαλάσσιες συγκοινωνίες-λιμενικές εγκαταστάσεις-μαρίνες σκαφών

Η θαλάσσια σύνδεση της Αίγινας με τον Πειραιά είναι ικανοποιητική ενώ με  τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι προβληματική.

Η προοπτική δημιουργίας εμπορικού λιμανιού στο Λεόντι είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα του νησιού ως τουριστικού προορισμού και με τη ποιότητα ζωής.

Απαιτείται να δημιουργηθούν μαρίνες σκαφών οργανωμένες, καθώς και πρόβλεψη επεκτάσεων και εκσυγχρονισμού των λιμανιών.

3)  Αξιολόγηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών-                    

- Άλλες τεχνικές υποδομές για την ανάπτυξη

Έχοντας ως άξονες ανάπτυξης :

·         Τη διατήρηση της φυσιογνωμίας- ιστορίας  του νησιού

·         Τη μελέτη της φέρουσας ικανότητας (σε οικιστικό, πολιτιστικό, οικονομικό, τουριστικό επίπεδο)

·         Την αειφόρο ανάπτυξη

·         Την οικονομική ανάπτυξη

·         Την αποφυγή της μεταφοράς του Αθηναϊκού προαστιακού μοντέλου  στην πραγματικότητα της Αίγινας

·         Την ποιοτική ανάδειξη του δημόσιου χώρου

·         Την  καθημερινή ποιοτική διαβίωση των πολιτών και επισκεπτών

και με την προϋπόθεση ότι θέλουμε ένα χωροταξικό που να εφαρμόζεται και στην πράξη ,να τύχει δηλαδή αποδοχής από τους πολίτες ακολουθούμε ήπιες αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις με στόχο :

-Την ομαλή υποδοχή της έντονης εξωγενούς ζήτησης Β’ κατοικίας – τουρισμού στην παράκτια  ζώνη.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png