Δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του ορισμού των αντιδημάρχων του Δήμου Αίγινας.


Εκδόθηκε χθες και δημοσιοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη η απόφαση του Δημάρχου Αίγινας κυρίου Σάκη Σακκιώτη που αφορά τον ορισμό των αντιδημάρχων του Δήμου Αίγινας. Αντιδήμαρχος στις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Αίγινας ορίστηκε ο κύριος Νεκτάριος Κουκούλης, ως αντιδήμαρχος στις τεχνικές και ανταποδοτικές υπηρεσίες ο κύριος Παναγιώτης Μουτσάτσος. Αντιδήμαρχος αθλητισμού, πολιτισμού, νέας γενιάς και κοινωνικής μέριμνας ο κύριος Φίλιππος Τζίτζης. Ο Δήμαρχος Αίγινας κύριος Σάκης Σακκιώτης μιλώντας σήμερα στο Aegina Portal, υπερτόνισε το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που ορίζεται αντιδήμαρχος για θέματα πολιτισμού, σημειώνοντας ότι "είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διοίκηση το Δήμου, γιατί καθορίζει ως ένα βαθμό και το αυτοδιοικητικό μας στίγμα σε επίπεδο πολιτισμού, που ως γνωστό, ως έννοια ο πολιτισμός ταυτίζεται και με την ιστορία της Αίγινας". Καταλήγοντας θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων ξεκίνησαν από εχθές, την μέρα της έκδοσης της απόφασης. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Απόφαση Αριθμός 2/2011

Ο Δήμαρχος Αίγινας αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 59 του Ν. 3852/10
2. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001
της Ε.Σ.Υ.Ε., για το Δήμο Αίγινας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται σε 13.556 κατοίκους
3. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων) περί αναπλήρωσης του Δημάρχου κατά τα διαστήματα απουσίας
του
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, περί αρμοδιοτήτων του
Δημάρχου
5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου
6. Την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τους κατωτέρω Αντιδημάρχους του Δήμου Αίγινας, με θητεία δύο ετών
εντός της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, δηλαδή από σήμερα 3-1-2011 μέχρι 31-
12-2012, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των
παρακάτω θεμάτων:

Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, Κουκούλη
Νεκτάριο και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αναπλήρωση εμού κατά τα διαστήματα της εκ του Δήμου απουσίας μου
2. Την εποπτεία της λειτουργίας των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου εκτός των Υπηρεσιών Αθλητισμού, Κοινωνικής μέριμνας & Κοινωνικών
δραστηριοτήτων, του Γραφείου Νεολαίας & Αθλητισμού, της Υπηρεσίας Κοινωνικής
Προστασίας – Παιδικής Προστασίας, της Υπηρεσίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος
3. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων σε περίπτωση απουσίας μου
4. Την οργάνωση και παρακολούθηση Εσόδων-Εξόδων
5. Την σύνταξη, έλεγχο και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού
6. Την σύνταξη και έλεγχο των Απολογισμών
7. Την παρακολούθηση έκδοσης, εξόφλησης και συνυπογραφή των βεβαιωτικών
καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών
8. Την παρακολούθηση της έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης
9. Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του
προσωπικού του Δήμου, σε συνεργασία με τις άλλες Αντιδημαρχίες
10. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Διοικητικές και
Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου
11. Την οργάνωση και ομαλή λειτουργία σε συνεργασία και με τις άλλες αρμόδιες
Αντιδημαρχίες του Γραφείου Προμηθειών και της αποθήκης του Δήμου
12. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του
13. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του

Β. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Μουτσάτσο
Παναγιώτη και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών και Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και
θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
2. Την εποπτεία θεμάτων περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, διαχείρισης
απορριμμάτων
3. Την παρακολούθηση και ανάπτυξη των συστημάτων ανακύκλωσης
4. Την εποπτεία και παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης μελετών και
έργων
5. Την εποπτεία, το σχεδιασμό και προγραμματισμό των βασικών έργων υποδομής,
των τεχνικών έργων και των αναπλάσεων
6. Την εποπτεία και την ευθύνη ρυθμίσεων για την επίλυση του κυκλοφοριακού
ζητήματος και της στάθμευσης
7. Τη συνεργασία και το συντονισμό με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, Ν.Π.Ι.Δ..
συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων, για την ομαλή εκτέλεση έργων, ώστε να
μην διαταράσσεται συνολικά η εύρυθμη «λειτουργία» του νησιού και παράλληλα να
διαφυλάσσονται τα στοιχεία της παράδοσης και να τηρούνται αρχές της αισθητικής
και κανόνων αρχιτεκτονικής
8. Την ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των πολεοδομικών εφαρμογών του
νησιού
9. Την εποπτεία λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
10. Την ευθύνη για εξέταση θεμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και νέων μορφών
ενέργειας
11. Την φροντίδα για την εφαρμογή του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.
12. Την εποπτεία για την καθαριότητα και την απορρύπανση όλων των περιοχών και
συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας
13. Την φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
14. Την ευθύνη των Συνεργείων άμεσης επέμβασης για τη συντήρηση οδών,
πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων και κτηρίων και για την εύρυθμη λειτουργία της
πόλης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
15. Την εποπτεία της Υπηρεσίας Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
16. Την εποπτεία της Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης
17. Την εποπτεία για Δημοτικό φωτισμό σε κοινόχρηστους χώρους
18.Την ευθύνη για φωτεινό διάκοσμο του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών
19.Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του
20. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
21.Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του
22. Την παρακολούθηση και έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, παιγνιοχάρτων
23. Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν την προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση
αδειών λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων

Γ. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Τζίτζη Φίλιππο
και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία των Υπηρεσιών Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής μέριμνας και
Κοινωνικών δραστηριοτήτων
2. Την εποπτεία των Γραφείων Νεολαίας και Αθλητισμού
3. Την εποπτεία της Υπηρεσίας Κοινωνικής προστασίας, Παιδικής προστασίας
4. Την εποπτεία της Υπηρεσίας Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
5. Θα ασχολείται με όλα τα θέματα προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας

6. Την εποπτεία λειτουργίας της Τράπεζας αίματος
7. Την εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών του Παιδικού Σταθμού
8. Την τέλεση Πολιτικών γάμων
9. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png