Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας.


Δημοσιεύθηκε σήμερα η διακήρυξη που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής κ. Χρήστο Καραμάνο και αφορά στην υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η διακήρυξη περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την υπηρεσία του Τεχνικού Συμβούλου στο έργο του αγωγού. Πιο συγκεκριμένα, στην περιγραφή της σύμβασης αναφέρεται ότι: "Η παρούσα σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου των έργων που προβλέπεται να κατασκευασθούν στο πλαίσιο της Εργολαβίας "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ". Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των νήσων Σαλαμίνας και Αίγινας. Έχει την αφετηρία του νότια του υφιστάμενου λιμενίσκου στην περιοχή της παραλίας Περάνης στη Σαλαμίνα και την κατάληξή του δυτικά του λιμένα Λεοντίου στην Αίγινα ακολουθώντας μια ευθυτενή χάραξη που παρακάμπτει τις νησίδες Λαγούσες από τα ανατολικά. Το προς κατασκευή έργο απαρτίζεται από το κύριο μέρος αυτού, που είναι το υποθαλάσσιο τμήμα του, και τα δύο μικρού μήκους χερσαία τμήματα αυτού στη Σαλαμίνα και την Αίγινα αντιστοίχως. Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του έργου αφορά τις υποχρεώσεις του για την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων. Οι εργασίες του ΤΣ συνοπτικά περιλαμβάνουν: α) Αρχικές εργασίες μετά τη σύναψη σύμβασης β) Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής των έργων και γ) Εργασίες κατά τις δοκιμές ολοκλήρωσης των έργων μέχρι την βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 927.188,19 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: (1) 535.575,60 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13, (2) 270.675,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 11 και 120.937,59 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Διάρκεια της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Καταρχήν η προθεσμία των δεκαοκτώ (18) μηνών είναι ο καθαρός χρόνος απασχόλησης και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος καθώς και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την ολοκλήρωση σταδίου εργασιών μέχρι την λήψη νέας εντολής για επόμενο στάδιο.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png